Door Henk Bisschops op 23 juni 2016

Cultura Venray Raadsvergadering 18 mei 2016

Cultura Venray

(raadsvergadering 18 mei 2016)

Tijdens deze raadsvergadering moest er een besluit genomen worden  over de start van Cultura Venray, en daarmee uiteindelijk ook over de toekomst van het KCJ. Bij de commissievergadering van de commissie Leven op 28 april 2016 bleek nog maar eens hoe politiek gevoelig dit onderwerp is. De Partij van de Arbeid, heeft zich toen vooral gericht op datgene wat niet in de nota staat, maar wat er volgens ons wel in had moeten staan!!!

Communicatie

Als je samen tot een oplossing moet zien te komen, dan is het natuurlijk wel van groot belang dat er ook daadwerkelijk met elkaar gesproken wordt, en wat misschien nog wel belangrijker is, dat er vooral ook naar elkaar geluisterd wordt. Tijdens de commissievergadering Leven heb ik er op aangedrongen, dat de wethouder nog voor deze raadsvergadering met het bestuur van KCJ aan tafel zou moeten gaan zitten. Dat is gelukkig gebeurd op 12 mei. Uit de RaadsInformatieBrief maak ik op, dat er openingen zijn om er uiteindelijk gezamenlijk uit te komen. Men wil in ieder geval met elkaar in gesprek blijven!

Redelijke termijn

Over één van de knelpunten is in ieder geval duidelijkheid gekomen. Het betreft het begrip “redelijke termijn”. Het ingewonnen juridisch advies bij Keizers Advocaten is daar duidelijk in, en de wethouder heeft dat gelukkig ook overgenomen. Voor de redelijke termijn m.b.t. de stopzetting van de subsidie staat nu vast dat we het dan over een termijn van 12 maanden hebben. Tot 1 augustus 2017 dus. Daar kan in ieder geval geen misverstand meer over bestaan!

KCJ uitvoerende organisatie

Nu over de term “redelijke termijn” duidelijkheid bestaat, lijkt het ook logisch om de plannen van het bestuur van KCJ m.b.t. een uitvoerende organisatie op het gebied van kunsteducatie en amateurkunst serieus te bespreken en in overweging te nemen. Er zal immers nu al gehandeld moeten worden. Tijdens de commissievergadering heb ik nog maar eens ten overvloede aangegeven, dat de Partij van de Arbeid zich ernstig zorgen maakt of het optuigen van Cultura Venray in tijd (voor 1 augustus) wel haalbaar is. Voor zover onze informatie strekt is er nog geen kwartiermaker benoemd, en het lijkt onhaalbaar om ook al met uitvoerende taken voor 1 augustus bezig te zijn. Voor de goede orde; men moet eigenlijk nu al aan de slag zijn om het cursusaanbod, de bezetting en de inschrijving van de deelnemers voor 2016-2017 te regelen. Gezien de subsidierelatie die we tot augustus 2017 met KCJ hebben lijkt het niet meer dan logisch dan dat KCJ de opdracht krijgt om deze uitvoerende taak vanaf morgen op te pakken. Ze worden er tenslotte voor betaald!                                                                                                We moeten van het beeld af, dat als je voor een uitvoerende taak van het KCJ onder de vlag van Cultura Venray ben, dat je dan tegen Cultura Venray zou zijn. Niets is minder waar. Je moet Cultura Venray en de uitvoerende taak van KCJ juist complementair aan elkaar zien. Ze vullen elkaar aan! Cultura Venray krijgt daardoor de kans om een goede start te maken en zich in het komende cursusjaar in de praktijk te bewijzen. Eventuele knelpunten kunnen daardoor vermeden worden, en de continuïteit  van het kunst- en muziekonderwijs wordt gewaarborgd.

Wachtgeldregeling

Een belangrijk struikelblok is helaas nog steeds de wachtgeldregeling van het personeel van KCJ. In de nota wordt er nog van uitgegaan dat wij niet aansprakelijk zijn voor de frictiekosten die ontstaan bij het beëindigen van de subsidie en daarmee bij het onafwendbare faillissement van KCJ. in de ontvangen RaadsInformatieBrief wordt er verder met geen woord over gerept. Het ingewonnen juridisch advies van Keizers Advocaten is er vervolgens duidelijk in. De gemeente kan wel degelijk aansprakelijk gesteld worden voor de wachtgeldverplichtingen voor het personeel.

De Partij van de Arbeid is daarom van mening, dat het nu tijd wordt dat we onze eerder toezegging in het convenant m.b.t. de wachtgeldregeling gaan nakomen. We moeten er niet langer omheen draaien, maar we moeten zorg dragen voor een correcte financiële afwikkeling met het personeel van KCJ. Het personeel heeft recht op zekerheid m.b.t. hun rechtspositie en met m.b.t. hun toekomst. Een van de belangrijkste punten daarbij is het zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen omtrent de werkzekerheid. Ik heb de wethouder daarom opgeroepen dit in de verdere gesprekken met het bestuur van KCJ, conform het juridisch advies, te regelen. Wij hadden graag gezien, dat er een punt 6 aan het voorstel zou worden toegevoegd met als inhoud:

De gemeente Venray erkent haar verantwoordelijkheid m.b.t. de wachtgeldregeling voor de werknemers van KCJ, en komt dientengevolge haar verplichtingen m.b.t. de wachtgeldregeling na.

Hiervoor hebben we staande de vergadering alsnog, samen met de SP en PP2, een amendement ingediend, maar helaas kregen we geen steun van de andere partijen. Het CDA koos er liever voor om strategisch met het personeel om te gaan!

Raadsvoorstel

Na een aantal aanpassingen van het voorstel m.b.t de “redelijke termijn” en de aanpassing van het subsidiebedrag is ook de Partij van de Arbeid akkoord gegaan met het voorstel m.b.t Cultura Venray. Wij zijn overigens ook akkoord gegaan met het amendement waarin nog een elf-tal beslispunten aan het voorstel werden toegevoegd. Er is in dit amendement, m.n. door de coalitiepartijen, een verwoede poging gedaan om het oorspronkelijke voorstel  bij voorbaat te repareren en dicht te timmeren. Helaas ontbreekt in dit amendement  wel een beslispunt m.b.t. de rechtspositie van het personeel en de wachtgeldverplichtingen van de gemeente. Dat had er, wat de Partij van de Arbeid betreft, zeker nog in moeten staan.

Tot slot

Op de oproep van ons om uit de regiegroep te stappen is de wethouder helaas niet ingegaan. De wethouder is daardoor in de voorfase te nauw betrokken bij het formuleren van het advies van de regiegroep, en eigenlijk adviseert hij dus vooral zichzelf!

Henk Bisschops

Henk Bisschops

Henk Bisschops

Mijn naam is Henk Bisschops, geboren (1955) en getogen in Venray. Ik ben getrouwd met Yvonne, en samen hebben wij twee zonen, Rob en Frank. Nadat we 4 jaar in de nieuwe wijk Landweert hadden gewoond, zijn wij in 1989 verhuisd naar ’t Brûkske, en daar wonen we nog altijd met veel plezier. Na de

Meer over Henk Bisschops