2 november 2014

Algemene Beschouwingen programmabegroting 2015 Partij van de Arbeid

Algemene Beschouwingen programmabegroting 2015
Partij van de Arbeid Venray

Inleiding
Het afgelopen jaar was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de Partij van de Arbeid zijn deze verkiezingen erg teleurstellend verlopen. Het logische gevolg was, dat wij geen deel meer uitmaken van de coalitie. Wij hebben in de oppositiebankjes moeten plaatsnemen. De nieuwe coalitie (CDA, Samenwerking en D66) heeft haar coalitieakkoord geschreven, en in september heeft het college het collegeprogramma “Balans en vertrouwen” gepresenteerd. Logischerwijze vinden we het een en ander uit het collegeprogramma weer terug in de begroting 2015 en in de MUIP. Door een forse tegenvaller op het product bijstandsuitkeringen moest de begroting al weer worden aangepast voordat hij openbaar was. Door forse ingrepen is de begroting voor het komende jaar alsnog sluitend gemaakt. Voor de daarop volgende jaren is dat nog niet het geval. Voldoende reden tot zorg wat de Partij van de Arbeid betreft. Wij zullen voorzichtig en verstandig met ons geld moeten omgaan. Deze opdracht heeft het college voor het komende jaar en voor deze hele collegeperiode. Ook in Venray kunnen we tenslotte een euro maar één keer uitgeven.

LEVEN

Decentralisaties: een grote verantwoordelijkheid naar bestuur en inwo-ners
Met het “beleidsplan decentralisatie maatschappelijke taken Samen leven, sa-men doen” zetten we een goede stap om een betaalbare nieuwe sociale infrastructuur vorm te geven. We kunnen dit niet alleen. Waar nodig voeren zorgpartners van de gemeente het gemeentelijk beleid uit. Thuiszorg, scholen, leerwerkinstellingen en sociale werkvoorziening geven uitvoering aan dit beleid. Met elkaar moet er een verbinding gemaakt worden tussen de behoeften van de burgers, zelfredzaamheid en de financiële en organisatorische mogelijkheden van gemeenten en de gecontracteerde instellingen.
De Fractie van de Partij van de Arbeid heeft vertrouwen in de opzet en uitvoering van het “beleidsplan Samen leven, samen doen” omdat de burger de beschikking krijgt over passende maatschappelijke ondersteuning en zorg afge-stemd op behoefte, zijn eigen mogelijkheden en zijn omgeving. Het gaat om meedenken, meedoen, zelfredzaamheid van de burger en de gemeentelijke zorg die hierop aansluit. In de deelbeleidsplannen is deze filosofie degelijk uitgewerkt. De gedegen voorbereiding geeft vertrouwen dat de basis voor het nieuwe stelsel goed is doordacht en een juiste verantwoordelijkheidsverdeling tussen burger en overheid als uitgangspunt heeft.
De regionale samenwerking met de 7 omliggende gemeenten is, gezien de complexiteit van wetgeving en uitvoering, een essentiële voorwaarde om de bestaande taken in het sociaal domein goed uit te voeren.
Door de hoge druk waaronder de voorbereidingen hebben plaatsgevonden, is het pas in een laat stadium mogelijk geworden om voorbereidingen te treffen voor de uitvoering. De Partij van de Arbeid heeft grote zorgen over de beheersing van de administratieve processen: (financiële) communicatie tussen gemeente, contractpartijen en cliënten moet grotendeels opnieuw opgebouwd worden, met een gebrekkig inzicht in omvang en zwaarte in het verleden. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de beheersbaarheid van de budgetbewaking.
Hoe denkt het college dit risico te ondervangen?

Tegenprestatie
De Partij van de Arbeid Venray vindt dat er een tegenprestatie gevraagd mag worden van mensen die een uitkering ontvangen. Bij deze tegenprestatie moeten nut en noodzaak voor de burger voorop staan en moet het bij voorkeur gaan om activiteiten die perspectief bieden op een reguliere arbeidsplaats. Natuurlijk zijn er ook mensen die vanuit hun specifieke omstandigheden niet of maar heel beperkt kunnen voldoen aan deze vraag.
Is de gemeente bereid in deze gevallen maatwerk te leveren?

Social return
De gemeente Venray kan bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer verplichten om bij de uitvoering werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte men-sen te betrekken. Zo krijgen deze groepen een kans om werkervaring op te doen en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Wij roepen het college op om dit op te nemen als vaste voorwaarde als de gemeente spullen inkoopt, gebouwen laat bouwen, of wegen laat herstellen. Het spreekt vanzelf dat dit nooit ten koste mag gaan van bestaande werkgelegenheid.
Hoe heeft de gemeente Venray dit geregeld?

Participatiewet
Een goede en passende betaalde baan met een goed salaris. Dat is voor alle Venrayse burgers belangrijk en de Partij van de Arbeid maakt zich daar sterk voor. De Partij van de Arbeid verwacht dat de gemeente de komende jaren meer zal moeten inzetten op het sociale- en werkgelegenheidsbeleid. Helaas is het niet voor iedereen even gemakkelijk om aan het werk te komen. Sommige mensen hebben een steun in de rug nodig om passend werk te vinden of zich daarop voor te bereiden. Bij de regionale aanpak via het Werkplein en het werkgeversservicepunt liggen grote kansen. Als Partij van de Arbeid onder-strepen we het belang van een actieve werkgeversbenadering. Dat kan alleen effectief gebeuren door goede regionale afstemming en samenwerking.
Hoe is de huidige stand van zaken bij deze regionale samenwerking?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een grotere groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de participatiewet staat een aantal mogelijkheden om de kans op werk te vergroten. Zo kan de nieuwe regeling voor studietoeslag de kans op werk van mensen met een arbeids-handicap verbeteren. Ook de instelling van een cliëntenraad, die in de wet wordt mogelijk gemaakt, kan zorgen voor een klantgerichtere aanpak bij de weg naar werk. De Participatieraad in Venray kan deze rol gaan vervullen.

Jeugdzorg
De Partij van de Arbeid is verheugd te zien dat er veel aandacht besteed wordt aan de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente. Niet alleen de aandacht maar ook de daadwerkelijke acties zijn goed. Ook hier wordt de samenwerking gezocht. Niet alleen met de zeven gemeenten, maar ook provinciaal en landelijk. Deze zeer kwetsbare groep moet de aandacht en begeleiding krijgen die ze verdient. Het is goed te zien dat vanaf 1 september elke wijk en ieder dorp een gezinscoach heeft.
Van belang blijft dat ook de jongeren, waarmee het prima gaat, aandacht krijgen en houden. Samen met de jongeren kan gekeken worden waar zij be-hoefte aan hebben. De sportcoaches zijn hiervoor een prima medium. Preventie is voor de Partij van de Arbeid het uitgangspunt van het opzetten van beweeg- en gezondheidsprogramma’s voor de jongeren.

Heeft de gemeente Venray voldoende aandacht voor de groep van 18-23 jaar?
Is er voldoende opvang voor de 18 jarigen die niet meer onder de jeugdzorg vallen? is hier een vangnet voor?

Arbeidsmarkt
Het blijft een grote opgave voor mensen (zeker degenen met een beperking) om een positie op de arbeidsmarkt te krijgen. De Partij van de Arbeid vindt dat de gemeente een voorbeeldrol moet vervullen bij het inzetten en in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.
Hoe geeft Venray deze verantwoordelijkheid gestalte?

Lokaal liggen er ook mogelijkheden voor het bedrijfsleven om deze mensen in dienst te nemen. Daarbij kunnen bedrijven die goede ervaringen hebben met mensen met een beperking een ambassadeursrol vervullen.
Welke initiatieven neemt de gemeente om bedrijven te verleiden meer van dit arbeidspotentieel gebruik te maken?

NLW
Het is van groot belang dat niemand thuis komt te zitten. De Partij van de Arbeid vindt het wenselijk dat mensen met een Wsw-indicatie of een indicatie Beschut werk een adequate leer-werkplek behouden of krijgen. De Partij van de Arbeid vindt dat vooral voor deze groep mensen een goede begeleiding en passend werk nodig is. Dat kan ook een beschutte werkplek zijn.
Hoe gaat de gemeente om met de nieuwe instroom die een blijvend grote af-stand tot de arbeidsmarkt heeft?

Bijstand
In de raadsinformatiebrief van 19 september 2014 werden we geconfronteerd met een grote tegenvaller op het product bijstandsuitkeringen die een structureel nadeel tot gevolg heeft dat oploopt tot € 2 miljoen de komende jaren. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van deze grote verlaging?
Moeten wij concluderen dat de samenwerking met de gemeente Venlo onvoldoende effectief is?

Huishoudelijk werk
De Partij van de Arbeid Venray wil dat de gemeente zich inspant voor een goede voorziening hulp in het huishouden, het behoud van werkgelegenheid en goede beloning voor werknemers in de huishoudelijke hulp.
Hoe is de stand van zaken bij het realiseren van de inkrimping die noodzakelijk is geworden door de korting op deze budgetten door het Rijk?
Blijft naar het oordeel van het College het aanbod toereikend om te voldoen aan de vraag?

Modulaire gemeenschappelijke regelingen
De samenwerking van de zeven Noord-Limburgse gemeenten op het gebied van WMO, Werken en jeugdzorg vinden wij een goede zaak. Het moet voor het ver-krijgen van zorg en ondersteuning niet uitmaken of je woonachtig bent in Wanssum of in Meerlo. De Partij van de Arbeid juicht deze samenwerking dan ook toe. De collectieve inkoop van zorg en begeleiding is in volle gang en verloopt goed. Het is daarbij wel belangrijk alle deelnemende gemeenten goed van de voortgang op de hoogte te blijven houden. Dat kan bijvoorbeeld door met enige regelmaat informatiebijeenkomsten hierover te organiseren. Wij vragen het college dat ook te (blijven) doen.
Kan de gemeente Venray, vanaf 1-1-2015, alle voorkomende vragen voor zorg en ondersteuning aanbieden aan zijn inwoners (binnen of buiten de gemeente)?

Zelfsturing
Wij vragen ons af wat er gebeurt als de lokale initiatieven voor zorg in eigen wijk of dorp om welke reden dan ook niet van de grond komen. Want ook dan heeft onze gemeente de plicht om te zorgen voor goede hulp en ondersteuning. Wij vinden dat de gemeente hier een actieve rol moet spelen en dat niet alleen af mag laten hangen van plaatselijke initiatieven.
De Partij van de Arbeid verwacht hierover een concreet plan en hoort graag de reactie van het college op dit voorstel.

Verzelfstandiging van gemeenschapshuizen en wijkcentra
De gemeenschapshuizen en wijkcentra zijn een belangrijke voorziening voor een dorp of wijk: de huiskamer van het dorp of wijk. Het is daarom belangrijk dat deze centra in staat zijn om te functioneren met een sluitende exploitatie. Het is de bedoeling dat deze voorzieningen vanaf 2018 kunnen voortbestaan zonder subsidie. Het realiseren van een sluitende exploitatie voor gemeenschapshuizen en wijkcentra wordt nagenoeg onmogelijk als zij niet in de gelegenheid worden gesteld om ook para-commerciële activiteiten te ontplooien.
Kan het college aangeven wat de stand van zaken is?
Is er zicht op de investeringen die noodzakelijk zijn om de instellingen in een goede uitgangspositie te brengen?

De Partij van de Arbeid maakt bij deze operatie de kanttekening dat de burger in een slechter wordende economie zijn geld maar één keer kan uitgeven. Waar mogelijk moeten deze centra in staat blijven om tegen een aanvaardbaar tarief hun maatschappelijke functie te vervullen. Natuurlijk zal daarbij een beroep gedaan worden op vrijwillige inzet. Zonder draagvlak in de wijk of het dorp kan de gemeente het voortbestaan niet garanderen.

Onderwijshuisvesting
De gemeente kent een huisvestingsplan voor het onderwijs dat periodiek geactualiseerd wordt. Binnen dit plan dient de focus vooral gericht te zijn op het effectief en efficiënt inzetten van beschikbare lokalen. De consequenties van eventuele fusies van scholen met het oog op teruglopende leerlingenaantallen verdienen daarbinnen extra aandacht. Mogelijk kunnen vrijkomende lokalen ingezet worden voor maatschappelijke doeleinden. De Partij van de Arbeid vind dat vooraf duidelijkheid geboden moet worden over mogelijkheden en beperkingen. Managen van verwachtingen heet dat. Het realiseren van een nieuwe school bij een eventuele fusie tussen de scholen van Castenray en Oirlo is dan ook geen haalbare optie. Nieuwbouw van huisvesting voor het onderwijs kan alleen aan de orde zijn als hier zwaarwegende bouwtechnische of onderwijskundige motieven aan ten grondslag liggen.

Kunstencentrum
Kunst en cultuur zijn voor de Partij van de Arbeid van groot belang voor de inwoners van de gemeente Venray. Mogelijkheden voor het volgen van opleidin-gen, cursussen en workshops moet dan ook mogelijk zijn binnen onze gemeente. Het huidige kunstencentrum staat onder grote financiële druk. Alleen met een forse financiële injectie van de gemeente kan het kunstencentrum worden gered. Voor de Partij van de Arbeid blijft deze forse injectie een grote onzekerheid met zich meebrengen die naar ons idee nauwelijks is te overzien. Moet het kunstencentrum dan failliet gaan? Voor ons zijn de kosten en consequenties hiervan nog niet duidelijk.
Wat zijn de kosten en consequentie van een failliet kunstencentrum?
Is er al meer duidelijk over de frictiekosten die voor rekening komen van de ge-meente?

Schouwburg
De recente discussie over de inzet van gelden ten behoeve van een verbouwingskrediet voor de Artiest heeft het imago van de schouwburg Venray en de betrokken portefeuillehouder ernstig geschaad. De Partij van de Arbeid vraagt zich af of het schouwburgbestuur naar haar stake-holders hierover inmiddels de gewenste duidelijkheid heeft verstrekt. Daarnaast zijn wij benieuwd of de toegezegde herpositionering van de portefeuille binnen het college inmiddels heeft plaatsgevonden. De Partij van de Arbeid blijft een voorstander van de verdere oriëntatie naar een bestuurlijk-organisatorische samenwerking tussen Kunstencentrum, Schouwburg en Bibliotheek. Wij zijn echter nog lang niet zover dat een toekomstige synergie van deze organisaties ook tot uitdrukking moet komen in een “alles onder één dak”-principe.

WONEN

Regionale structuurvisie wonen
In het hoofdstuk “Venray maakt wonen compleet” wordt met geen woord gerept over de voorbereidingen om samen met corporaties, makelaars, ontwikkelaars en omringende Noord-Limburgse gemeenten te komen tot een regionale structuurvisie wonen. De gemeente Venray is hier nota bene penvoerder. Met een goede regionale structuurvisie zou het mogelijk moeten zijn beter regie te houden op bouwplannen in relatie tot daadwerkelijke behoeften. In vergelijking met de discussie over economische groei lijken alle gemeenten hinder te hebben van zelfoverschatting. De expansie vindt hier plaats en niet bij de buurman. Het is de uitdaging om de regionale structuurvisie feitelijk te beschrijven vanuit een realistisch scenario. Dat kan soms teleurstellend uitpakken, maar de consequenties van veronachtzaming (lees: bouwen voor leegstand op de langere termijn) zijn beroerder.

Woningbouw op de dorpen
Met het bovenstaande in het achterhoofd is de Partij van de Arbeid van mening dat de discussie over de bouw van appartementen in Castenray primair een volkshuisvestelijke en géén financiële discussie had moeten zijn. Het bouwen van sociale huurwoningen, waar dan ook in de gemeente Venray, is het primaat van de woningcorporaties. We spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid te bouwen voor de doelgroep óók als dat gepaard gaat met onrendabele toppen. Samen met de woningcorporatie moeten we blijven zoeken naar huisvestingsvormen die voorzien in een vraag, maar qua exploitatietermijn minder ver strekken dan de traditionele bouw. Momenteel zitten we in een krachtenveld waarbij de behoefte op korte termijn nog manifest is, maar de krimp op de middellange termijn latent aanwezig is. Wij begrijpen de gereserveerdheid van Wonen Limburg. Als een particuliere, niet toegelaten instelling, brood ziet in de realisatie van sociale huurwoningen zullen wij dat niet blokkeren. Maar dan wel voor eigen winst en risico en niet met financiering en garantstelling van provinciale of gemeentelijke overheid.

Starterslening
De starterslening is in Venray een goed middel gebleken om starters de kans te geven een geschikte woning aan te schaffen, die zonder deze regeling niet bereikbaar zou zijn. De Partij van de Arbeid ondersteunt het voornemen de starterslening voort te zetten. Voor de voortzetting is echter wel cofinanciering van de Provincie vereist.
Heeft de provincie inmiddels de toezegging gedaan om het gevraagde budget beschikbaar te stellen?

Huisvesting Buitenlandse werknemers.
In de regio Noord Limburg werkt en verblijft een groot aantal buitenlandse werknemers. Deze werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan de econo-mische ontwikkeling van onze regio. In de tijd dat zij in Nederland verblijven zijn goede arbeidsomstandigheden en goede huisvesting belangrijk. Hoe langer men in Nederland woont, des te groter is de behoefte aan spreiding en integratie in de Nederlandse samenleving.
Bij kort verblijf heeft het geconcentreerd wonen de voorkeur. Het concept Labourhotel was daarop geënt. Uiteindelijk zijn die plannen niet doorgegaan, maar er heeft zich vervolgens een nieuwe initiatiefnemer gemeld. Deze onder-nemer wil op het voormalige terrein van Paschalis in Oostrum 300 kort verblijf arbeidsmigranten huisvesten. Deze plannen hebben tot nu toe de nodige commotie teweeg gebracht bij een aantal inwoners van Oostrum. Daarbij zijn wij vooral geschrokken van de heftigheid waarop de discussie gevoerd werd en wordt.
Overigens hebben zich ook inwoners van Oostrum gemeld die geen enkele moeite hebben met de komst van arbeidsmigranten. De Partij van de Arbeid staat positief ten opzichte van het onderbrengen van kort verblijf arbeidsmigranten in het voormalige Paschalis. Het bezoek aan Paschalis en aan Breebonne heeft ons in die mening gesterkt.
Wat is de laatste stand van zaken?

WERKEN

Gebiedsontwikkeling Ooyen Wanssum.
Dit majeure project in samenwerking met de provincie, de Waterschappen en het Rijk, is overwegend gericht op de beveiliging tegen hoogwater in Noord Limburg. Als bijkomend doel betreft dit ook een upgrading van de haven van Wanssum, een verbeterde infrastructuur van de kern Wanssum en in samen-hang daarmee, de aanleg van een rondweg. De planning van het traject van de rondweg is in de laatste fase. Op het laatste moment heeft het projectbureau gekozen voor een afwijkend tracé binnen de kern, als gevolg waarvan een gezichtsbepalend gebouw, het voormalige raadhuis van Wanssum, de Schellaert, dreigt te verdwijnen door sloop. Dit terwijl, anders dan eerder voorzien, het benzinestation en de supermarkt C1000 niet hoeven plaats te maken. Het betreft een kosten overweging, waartegen fors bezwaar wordt gemaakt door inwoners, als ook door de monumentenstichting Venray.
De Partij van de Arbeid is van mening, dat bezwaren serieus moeten worden genomen en verwacht van het College een expliciete beoordeling en afweging, samen met het projectbureau, gericht op het behoud van de Schellaert. Wanneer het enige (historische) monument van Wanssum, gelegen aan het beekdal van de Molenbeek, zou verdwijnen wordt het hele project ter verfraaiing van het centrum onderuit gehaald.
Inmiddels zijn er initiatieven om te komen tot een MFC in de nieuwe kern van Wanssum, waarover de Raad is geïnformeerd. In de begroting is voor dit nieuwe project geen geld gereserveerd waaruit geconcludeerd kan worden dat het colle-ge nog geen serieuze plannen heeft.
Kan het college haar standpunt verduidelijken?

Noord-Westhoek (commerciële ruimtes)
Zowel in het deelproject mgr. Goumansplein als bij het project de Laathof wor-den behalve appartementen ook commerciële ruimtes gebouwd. Dit terwijl in het winkelcentrum en in de omliggende straten veel commerciële ruimtes leeg staan. Er is voorlopig ook nog geen zicht op verbetering van de leegstand. De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over deze leegstand en over de aantrekkelijkheid van het centrum van Venray.
Is het bouwen van nog meer commerciële ruimtes niet bouwen voor leegstand?

BESTUREN

Speerpunten uit het collegeprogramma
Vol trots geeft het college aan dat het er in geslaagd is om ruim € 4,5 ton te reserveren om daarmee invulling te kunnen geven aan een deel van de speerpunten uit het collegeprogramma. Welke van de speerpunten dat worden weten we nog niet. Dat zal later pas worden ingevuld. Daarvoor zijn dan wel de beïnvloedbare budgetten met 3% gekort, en wordt er ook geen inflatiecorrectie meer toegevoegd. Vanaf 2016 wordt deze korting ook toegepast op subsidies.
Het college wil vervolgens de eventuele financiële meevallers in principe inzetten om de genoemde speerpunten te verwezenlijken. De meevallers worden dus bij voorbaat geoormerkt! De Partij van de Arbeid is het daar niet mee eens. Financiële meevallers dienen naar de Algemene Middelen te gaan. Vervolgens kan er dan langs de gebruikelijke weg een budget worden aangevraagd. Tenslotte kunnen meevallers ook gebruikt worden om de pijn te verzachten van de kortingen op beïnvloedbare budgetten en subsidies.
Is het college het met de Partij van de Arbeid eens dat eventuele financiële meevallers naar de Algemene Middelen moeten gaan?

Financiële buffer decentralisaties
Zoals al eerder in deze beschouwingen is benoemd gaan er grote veranderingen plaatsvinden door de decentralisatie van maatschappelijke taken. De gemeente krijgt er per 1 januari drie grote taken bij: de Participatiewet, taken die verschuiven van de AWBZ naar de Wmo en de Jeugdzorg. Om tegenvallers bij de invoering van de decentralisaties op te kunnen vangen heeft de gemeente een financiële buffer opgebouwd.
Deze buffer moet, wat de Partij van de Arbeid betreft, worden ingezet waarvoor hij is bedoeld: Als vangnet voor burgers die tussen wal en schip dreigen te raken. In eerdere overlegmomenten hebben wij het al vaker gehad over de onvermijdelijkheid dat er bij de invoering dingen fout zullen gaan. Wij zullen het financiële vangnet misschien wel hard nodig hebben.
Wij vragen ons wel af of de buffer groot genoeg is. Moet de buffer niet worden opgehoogd, zodat het vangnet ook groot genoeg is?

Met de genoemde buffer moeten we wel zorgvuldig omgaan. We moeten ons vooral niet rijk rekenen. De eventuele vrijval van de decentralisatiebuffer rekent u in het collegeprogramma alvast in om een tekort op de begroting van 2018 op te vangen. Wat de Partij van de Arbeid betreft is dat vooralsnog niet aan de orde. De genoemde buffer is bedoeld als vangnet. Wat ons betreft moet dat vangnet zo lang als nodig in stand blijven.
Is het college bereid om de financiële buffer zolang als nodig in stand te houden?

Betaald parkeren
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 was het al dan niet be-taald parkeren een geliefd debat-thema. Zonder deugdelijke financiële onderbouwingen werden er verkiezingsbeloftes gedaan. Zoals te verwachten staat dit onderwerp dus ook genoemd in het collegeprogramma voor de komende jaren. De effecten van betaald parkeren zullen worden onderzocht.
Zonder onderzoek te doen zal het toch voor iedereen wel duidelijk zijn, dat het verlagen of afschaffen van de parkeerbelasting (grote) gevolgen voor de (meerjaren) begroting zal hebben. De partij van de Arbeid vindt dan ook dat we zorgvuldig met dit onderwerp om moeten gaan. We moeten de burgers niet iets voorspiegelen wat we uiteindelijk niet waar kunnen maken.
Zijn de andere partijen het hier mee eens?

OZB
In deze collegeperiode wordt, als het aan het college ligt, de OZB verhoogd met de macronorm. Al eerder heeft de Partij van de Arbeid aangegeven, dat wij van mening zijn dat de OZB slechts met de inflatiecorrectie mag stijgen. Wij zijn dan ook tegen de verhoging met de macronorm.
Verder is het college van plan een analyse van de lastendruk woningen versus niet-woningen te maken. Er wordt bekeken of er verbetervoorstellen mogelijk zijn, maar het totaalbedrag OZB moet gelijk blijven. De indruk wordt gewekt, dat er in 2015 gekeken wordt of de lastendruk van niet-woningen omlaag kan. Dit moet dan gebeuren zonder de lastendruk van woningen extra te verhogen. De totale opbrengst van de OZB moet wel gelijk blijven.
Het zou het college sieren als zij ook de consequenties van een verlaging van de OZB voor niet-woningen zouden aangegeven. Die consequentie is n.l., dat de OZB voor de woningen omhoog moet gaan!!!

Lastendruk
Wij zijn benieuwd naar het onderzoek binnen de drie grote belastinggebieden OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing. Door kostenbesparingen wilt u budget vrijmaken zonder de totale lastendruk extra te verhogen. Dit lijkt wat de Partij van de Arbeid betreft strijdig met het in Venray gehanteerde principe van kostendekkendheid.
Gaat u voorstellen doen om het principe van kostendekkendheid bij de Rioolhef-fing en de Afvalstoffenheffing los te laten?

Het ontwikkelfonds
Het college stelt voor een ontwikkelfonds in te stellen ter hoogte van € 2 miljoen. Dat geld moet komen uit de vrije ruimte van de Algemene Reserve! Zeker gezien de laatste ontwikkelingen m.b.t. de begroting 2015 en de meerjarenbegroting is de Partij van de Arbeid hier erg huiverig voor. Bovendien zien wij hiervan niet direct de noodzaak in. Door een ontwikkelfonds in te stellen kunnen, en worden er, ongetwijfeld rechten aan ontleend om die € 2 miljoen ook daadwerkelijk in te zetten. Niet voor niets noemt u het zelf al in het collegeprogramma een claim die u legt op de vrije ruimte van de Algemene Re-serve.
Wordt hiermee de Algemene Reserve niet uitgekleed?
Wat is daarvan het risico?

Tot slot
Het komende jaar zal een moeilijk jaar worden met weinig tot geen financiële speelruimte. We zullen financieel pas op de plaats moeten maken. College en raad zullen samen naar mogelijkheden moeten zoeken om ook de begrotingen tot en met het jaar 2018 sluitend te krijgen. Daarnaast zal het ook een spannend jaar worden, want er zijn nog teveel onzekerheden m.b.t. de invoering van de 3 D’s.
Ook in de oppositie zal de Partij van de Arbeid daarbij haar verantwoordelijkheid nemen. Ook in de oppositie geldt voor ons: We zullen kritisch zijn, maar in alle opzichten constructief en gericht op samenwerken en verbinden.

Venray, 19 oktober 2014

Henk Bisschops

Fractie Partij van de Arbeid Venray
Met dank aan de leden van de steunfractie.