Door Henk Bisschops op 23 oktober 2015

Beschouwingen Begroting 2016

PvdA Venray verkleind

Inleiding

In de Voorjaarsnota 2015 zag het er financieel voor Venray niet al te best uit. Zeker niet nadat ook nog eens de gevolgen van de meicirculaire bekend werden. We stevenden af op een structureel tekort van ongeveer € 2 miljoen! Nu we de begroting hebben binnengekregen, blijkt dat het college er toch in is geslaagd om ons een meerjarig structureel sluitende begroting aan te bieden. Een knappe prestatie. De belastingen hoeven daarvoor niet extra omhoog, en er zou zelfs geen sprake zijn van extra bezuinigingen. Goed nieuws dus!

Helaas strookt dit niet met wat we in de begroting lezen. Met name in de afwegingsmatrix kunnen we lezen dat: budgetten worden teruggebracht en soms zelfs worden gehalveerd, werk wat duurder wordt (onkruidbestrijding) moet met dezelfde middelen worden uitgevoerd, investeringen worden getemporiseerd, vervangingen worden uitgesteld en  nieuwe taken moeten door het huidige personeel worden opgevangen. Er is dus wel degelijk sprake van bezuinigingen. We noemen het gewoon voor het gemak anders. Het zou het college gesierd hebben als zij bovenstaande punten ook als bezuinigingen benoemd hadden.

Wij hebben een beetje een dubbel gevoel bij de opmerking van het college dat “op basis van de jaarlijkse jaarrekeningoverschotten er nog meer gestuurd is op realistisch ramen”. Het was in de afgelopen 10 jaar nooit mogelijk om realistischer te ramen. De Partij van de Arbeid heeft daar de laatste jaren steeds weer om gevraagd. Steeds kregen wij het antwoord dat het niet mogelijk was. Nu is het dan toch gelukt! De vraag is natuurlijk wel of het college eindelijk inzicht heeft getoond, of dat het bij het sluitend maken van de begroting nu goed uitkwam om “realistischer” te begroten.

De tijd zal het moeten uitwijzen of het bij de begroting 2016 gaat om een reële begroting, of dat er naar een sluitende begroting is toegeschreven. De Partij van de Arbeid gaat dit in ieder geval kritisch volgen.

Leven

Sociaal Domein

Het jaar 2015 was het jaar van de transformatie Sociaal Domein. We spreken nu over de eerste deelbegroting Sociaal Domein. Deze deelbegroting geeft ons vooral een beeld dat insteekt op de financiën en niet op de mogelijke zorgbehoeften. Als Partij van de Arbeid zijn we benieuwd wat de inhoudelijke winst voor de Venrayse burger is. Vooral ook gezien de “zachte” ervaringscijfers die gebruikt worden. De kern van het Sociaal Domein moet zijn dat de Venrayse burgers goede zorg krijgen. De uitvoering van het Sociaal Domein is veel meer dan alleen een financieel verhaal. Het jaar 2016 staat in het teken van cijfers Sociaal Domein. Natuurlijk vinden  ook wij  cijfers belangrijk. Maar het gaat om de participatie, om de eigen kracht van Venrayse burgers. Wij gaan uit van een samenleving waarin burgers zich medeverantwoordelijk voelen. Waarin zij kunnen participeren en zelfsturende activiteiten kunnen organiseren voor (en door) inwoners van Venray. Als Partij van de Arbeid vinden wij dat de gemeente ten aanzien van het uitgangspunt van meer samenleving in de zorg wel een faciliterende taak heeft. Zeker als het gaat om het stimuleren van sociale netwerken en samenwerking met vrijwilligersorganisaties.

Voor de Partij van de Arbeid blijft een vangnet onverkort noodzakelijk. Iedereen die professionele zorg nodig heeft, moet die ook krijgen.

 • Is er al een indicatie dat een sterker beroep op eigen initiatief en vrijwillige hulpverlening leidt tot een beperking van de inzet van dure professionele hulp?

Participatie (burgerinitiatieven)

De “eigen kracht en participatie” van Venrayse burgers begint bij het ondersteunen en stimuleren van initiatieven waar uitdagende opgaves liggen voor de burgers en de gemeente Venray. Het college moet vooraf duidelijke kaders aangeven waarbinnen initiatieven op een financiële ondersteuning kunnen rekenen. Dit voorkomt teleurstellingen bij de vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid gemeente Venray zou hier duidelijkheid in moeten geven.

 Tegenprestatie

Bij de Voorjaarsnota 2015 hebben wij al aangegeven, dat er, wat ons betreft, een tegenprestatie gevraagd mag worden van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. De gemeente moet daar ook de nodige inspanningen tegenover stellen. In samenwerking moet er naar een geschikte tegenprestatie worden gezocht. Een tegenprestatie die past bij deze tijd. Vrijwilligerswerk kan daarbij ook gezien worden als een geschikte tegenprestatie. Daarvoor moeten dan wel duidelijke kaders worden opgesteld, en aan de burgers kenbaar worden gemaakt.

 Social Return

Het college zal in 2016, bij het verstrekken van opdrachten, nog meer kunnen inzetten op de verplichting aan de opdrachtnemers, om bij de uitvoering van de opdrachten werklozen of gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen te betrekken. Op deze manier krijgen deze groepen een kans om werkervaring op te doen. Daarmee kunnen ze hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

 • Kan het college voorbeelden noemen waar dit principe succesvol is toegepast?

 

Participatiewet

Een goede baan met een passend salaris. Dat is voor alle Venrayse werkzoekenden belangrijk. Helaas is het niet voor iedereen even gemakkelijk om aan het werk te komen. Sommige mensen hebben een steun in de rug nodig om passend werk te vinden of  zich daarop voor te bereiden. Wij verwachten van het college, dat het beleid in 2016 wordt omgezet naar meer passende banen voor Venrayse burgers. De Partij van de Arbeid wil, dat mensen met een Wsw-indicatie of een indicatie Beschut werk een adequate leer-werkplek behouden of krijgen. De Partij van de Arbeid vindt dat vooral voor deze groep mensen een goede begeleiding en passend werk nodig is.

Mensen die onder de participatiewet de indicatie “beschut werk” krijgen moet naar de opvatting van de Partij van de Arbeid worden opgevangen binnen de NLW.

 • Is het college het hiermee eens?

 

Jeugd en jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Voor de Partij van de Arbeid is, en blijft, deze groep dan ook een belangrijke. Gezondheid, scholing en werk moeten in het vizier staan van de gemeente. Samen met de jongeren en ouders wordt er jeugdbeleid gemaakt. De Partij van de Arbeid vindt dan ook dat er op dit moment niet op de budgetten en subsidies ten bate van de jongeren gekort moet worden.

Het College geeft altijd hoog op van haar voornemen om de jeugd te koesteren als een investering voor onze toekomst.

 • Hoe valt dit te rijmen met een halvering van het speeltoestellenbudget en een korting van € 78.000 op het budget jeugd en jongeren?

Jeugdzorg

Samenwerking met gemeentes in Noord Limburg is van groot belang. Het bundelen van krachten en expertise maakt het makkelijker om op het juiste moment door te verwijzen naar de juiste instanties.

Preventie blijft beter dan voorkomen. De Partij van de Arbeid vindt dat er vol ingezet moet blijven worden op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het begeleiden naar werk. Hiervoor moet voldoende budget beschikbaar blijven.

 Huishoudelijk werk                                                                                                                                               

Achterstanden in de keukentafel gesprekken en herindicaties moeten zo snel mogelijk opgelost worden. Hiervoor zal extra personele inzet nodig zijn. De Partij van de Arbeid vindt dat dit voor het einde van de eerste helft van 2016 gerealiseerd moet zijn. Hiervoor zullen dus extra gelden beschikbaar moeten komen.

 • Wat is de stand van zaken m.b.t. de herindicaties?

 Odeon De financiële onderbouwing van de exploitatie van het gebouw van Odeon is van meet af aan omstreden geweest. De Partij van de Arbeid, en andere fracties met ons, hebben daar in het verleden hun zorgen over geuit. De raad heeft uiteindelijk wel unaniem ingestemd met het voorstel.

Nu de exploitant van het horecagedeelte heeft afgehaakt en een herbezetting alsmaar uitblijft, zal blijken of het negatieve ambtelijke advies destijds terecht is genegeerd. De fractie van de Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen.

 • Welke maatregelen gaat het college treffen om te voorkomen dat er aanspraak gemaakt gaat worden op onze garantstelling voor

 

€ 750.000,-?

 

Accommodaties

De PvdA wil het belang van een “zachte landing” voor wijkgebouwen en dorpshuizen in 2018 nog eens benadrukken. Willen wijkgebouwen het hart van de wijk of dorp kunnen zijn en hun rol kunnen vervullen (bijvoorbeeld op het gebied van

taken ten gevolge van de decentralisaties), dan zijn er forse investeringen nodig om de wijkgebouwen en dorpshuizen tijdig op orde te hebben. Het is de vraag of het extra budget dat is vrijgemaakt om de besturen van wijkgebouwen en dorpshuizen hierbij te ondersteunen, voldoende zal zijn.

In de Voorjaarsnota gaven wij al aan, dat wijkcentra en dorpshuizen op zoek zijn naar alternatieven/meer mogelijkheden om hun exploitatie in 2018 op orde te hebben, en dat dit oneerlijke concurrentie kan opleveren. In de beantwoording gaf het college aan er “druk doende mee te zijn”.

 • Zijn de gesprekken m.b.t. de paracommercie inmiddels afgerond?
 • Zijn de resultaten uit die gesprekken tot tevredenheid van alle gesprekspartners?
 • Welke ruimte is er nu voor wijk- en dorpshuizen om zich marktgericht op te stellen?

 

 Venrays huis voor de Kunsten 

Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober vindt de Co-Creatie plaats om te komen tot “het Venrays huis voor de Kunsten. Wij hebben in de Voorjaarsnota al gezegd, dat er liefst voor 1 januari 2016 een oplossing moeten komen om tot het “Venrays huis voor de kunsten” te komen. We komen anders voor het volgende schooljaar al weer gauw in tijdnood. Deze Co-Creatie wordt nu de eerste belangrijke stap om samen tot een oplossing te komen. Hoewel dat het niet mee zal vallen moeten we daarbij de voorgeschiedenis parkeren. Het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid blijft, dat we alles op alles moeten zetten om er gezamenlijk uit te komen. Daarvoor moet bij iedereen die aan de CO-Creatie deelneemt, de wil aanwezig zijn. Tot slot zal ook de gemeenteraad op basis van de uitkomst haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

 Onderwijshuisvesting

In het uitvoeringsplan toekomstvisie onderwijshuisvesting zal een locatiekeuze voor de Talentencampus van invloed zijn op onderwijshuisvesting in Venray. De realisatie van een plaats waar regulier basisonderwijs verbonden wordt met speciaal onderwijs heeft immers consequenties voor de huidige locatie(s) van scholen. Daarbij moeten de consequenties goed in beeld gebracht worden, waarbij de mogelijkheden tot hergebruik in relatie tot de directe omgeving wellicht de belangrijkste zijn. In de discussie over de Talentencampus dient wat de Partij van de Arbeid betreft duidelijk voorop te blijven staan dat huisvesting ondersteunend is aan het uitganspunt dat onderwijskundig een waardevolle voorziening in Venray gerealiseerd wordt. Daarbij is, en blijft,  het samengaan van een sterke basisschool met voldoende leerlingen voor de Partij van de Arbeid een belangrijke voorwaarde om te komen tot een Talentencampus. In het locatieonderzoek ten behoeve van de Talentencampus wil de Partij van de Arbeid uitgezocht zien in hoeverre bestaande onderwijsgebouwen geïntegreerd kunnen worden in de nieuwe school. Dit om desinvesteringen te minimaliseren. Wij realiseren ons dat daardoor sommige opties minder goed haalbaar kunnen worden.

Door een verdere optimalisering van onderwijshuisvesting (clustering van scholen) komen steeds meer lokalen leeg te staan. De maatschappelijke betekenis van dit vastgoed voor een dorp of wijk moet goed in beeld gebracht worden. De school is van oorsprong immers een belangrijke plek waar ontmoeting plaatsvindt.

 • Kan het college een stappenplan voorleggen waaruit een integrale aanpak blijkt?

 

Kunstgras

Voor het aanleggen van de kunstgrasvelden is € 131.000,- begroot. Daarnaast moet er in de komende jaren een substantieel bedrag aan de exploitatie bijgedragen worden. De Partij van de Arbeid blijft van mening dat we op dit moment niet hierin moeten investeren.

De onzekerheden op andere gebieden van het programma “leven” zijn groot. BUIG, WMO en de kosten die gepaard met de talentencampus, en de daaruit volgende herhuisvesting van het primaire onderwijs, maken dit soort grote investeringen op dit moment niet wenselijk.

 

Wonen

Woningbouw

Op regionaal niveau wordt getracht vraag en aanbod op de woningmarkt de balans aan te brengen.De beschrijving in de programmabegroting is ambitieus en onvoldoende concreet en leidt tot veel vragen. Schuiven we inderdaad op van kwantiteit naar kwaliteit? En zo ja, op welke wijze geven we daar dan daadwerkelijk invulling aan? Bouwen we inderdaad alleen waar ook daadwerkelijk behoefte aan is (bijvoorbeeld aansluitend op de door u geconstateerde vraag naar bouwkavels, pag. 98)? En zo ja, hoe ziet die behoefte er dan uit? Wat is nu de exacte betekenis van organisch en toekomstbestendig bouwen? Welke stappen gaan we hierin zetten? Tal van vragen waarop concrete antwoorden én acties aan moeten geven of we daadwerkelijk stappen gaan zetten. Prima dat, onder invloed van de regionale structuurvisie, keuzes worden gemaakt in bouwplannen. Kan het college deze keuze al verder concretiseren?

Met betrekking tot de goedkope huurwoningenvoorraad staan nieuwe ontwikkelingen voor de deur. Met de passendheidstoets zullen goedkope woningen nog strikter toegewezen moeten worden aan de doelgroep. Daarmee kan de druk op die markt groter worden en zullen middeninkomens zich moeten oriënteren op een ander gedeelte van de voorraad. Graag worden wij geïnformeerd over de consequenties van deze rijksmaatregel.

De woningcorporatie moet vóór 1 november aanstaande een bod doen op de gemeentelijke (of regionale) woonvisie. Deze woonvisie is echter nog niet vastgesteld door de raad. Wat betekent dit voor het uit te brengen bod en de daarop aansluitend te maken prestatieafspraken?

 • Wat is uw reactie op bovenstaande vragen?

  

Verblijfsgerechtigden en extra opvangcapaciteit asielzoekers

Dit thema is momenteel erg actueel én beladen. Met name de koppeling naar het huisvestingsvraagstuk wordt hier nadrukkelijk gemaakt. De voorgenomen beëindiging van de voorrangspositie van verblijfsgerechtigden op de huurmarkt staat ter discussie. Voor het aanbieden van alternatieve vormen van huisvesting is nog een lange weg te gaan (transformatie vastgoed, tijdelijke woonunits). Het is daarmee meer een politiek statement dan dat het een oplossing gaat bieden. De Partij van de Arbeid vindt dat de gemeente Venray nadrukkelijker haar rol zou moeten pakken in dit vraagstuk. Wellicht gebeurt er al van alles achter de schermen, maar leegstaande panden kunnen zomaar interessant worden. De actieve rol is vooral van belang om communicatie met burgers scherp te houden. Zodoende worden zij niet overvallen als er straks daadwerkelijk iets concreets ontstaat. Nu ontstaat de indruk te veel dat het college achterover leunt.

Voor de huidige woningzoekenden wil de Partij van de Arbeid het college graag een handje helpen. Wij stellen voor dat u met Wonen Limburg overeenkomt om de flats aan de Zuidsingel voorlopig niet te slopen. Ze bieden een bijdrage aan de oplossing voor de lange wachtlijsten, en het huisvesten van urgenten en statushouders. Daarmee wordt ruimte geschapen voor opvang van de nieuwkomers.

 • Is het college bereid om hierover met Wonen Limburg in gesprek te gaan?

 

 Sint Anna terrein

Het is alweer een tijd geleden dat de raad het ambitiedocument met betrekking tot de (gefaseerde) ontwikkeling van het St. Annaterrein door Vincent van Gogh en Wonen Limburg vastgesteld heeft. Het ambitiedocument is met name bedoeld om een fasegewijze ontwikkeling beter te faciliteren. De Partij van de Arbeid wordt ongeduldig. We hebben onvoldoende zicht op voortgang in de doorontwikkeling van dit gebied. De tussentijdse wisseling van portefeuillehouders bevordert het gewenste tempo niet. Daarnaast wil de Partij van de Arbeid weten wat de heroriëntatie op de Venrayse bouwopgave (in het verlengde van de regionale structuurvisie Wonen) betekent voor deze planvorming.

 • Kan het college hier een toelichting op geven?

 

We blijven zorgen houden over de kwaliteit van het onderhoud van het terrein, zeker als VvGI na 2018 geen vergoeding meer ontvangt voor het onderhoud van het terrein. De in het ambitiedocument gemaakte koppeling met de Talentencampus leek een kans te worden voor een goede start. De financiële consequenties kunnen volgens de Partij van de Arbeid echter dermate groot zijn, dat realisatie moeilijk wordt bij marktconforme uitgangspunten.

Het beschikbaar stellen van het terrein en (een deel van) haar gebouwen, vergelijkbaar met de kunstmanifestatie “Schijt aan de Grens”, mag wat ons betreft navolging krijgen.

 

Groen!?

Als Partij van de Arbeid zijn we erg teleurgesteld dat er uit de begroting een groot gebrek aan GROEN-visie voor de komende jaren blijkt. Onderwerpen als duurzaamheid, groenbeleid, luchtkwaliteit, grondwater of het behoud van groen komen in deze  begroting nauwelijks aan bod. Wij maken ons hier ernstig zorgen over.

 • De Partij van de Arbeid vraagt het college dan ook wat de plannen van het college zijn om de kwaliteit van het milieu in Venray te verbeteren.

 

 Enecotour

In de Voorjaarsnota van 2015 stond opeens een budget opgenomen voor de Enecotour. Binnen de raad ontstond daar de nodige commotie over. Er was de raad immers nog niets van bekend dat de Enecotour eventueel naar Venray zou komen. Tijdens de presentatie in de commissie Leven heeft de organisatie een toelichting over de Enecotour gegeven. Zonder dat er daarna in de commissie of in de raad over gesproken is, vinden we nu in de MUIP voor de jaren 2017 t/m 2019 een budget voor de Enecotour opgenomen. Wij vinden dit een rare gang van zaken. Wij hadden nog wel een aantal vragen vooraf gehad, die we nu dus maar hier stellen.

 • Wat is de toegevoegde waarde van dit evenement?
 • Waarom wordt dit evenement uit de Algemene Reserve betaald? Zou het niet logischer zijn om dit uit de evenementensubsidie te bekostigen?
 • Ontstaat er op deze manier geen onzuiver beeld over wat wij aan subsidies aan evenementen uitgeven?

 

  

Betaald parkeren

Nog steeds houdt het betaald parkeren in Venray de politiek bezig. Het voorstel van het college, gratis parkeren, werd door de raad afgewezen. De fracties (met uitzondering van de SP) hebben vervolgens geprobeerd duidelijke kaders aan te geven waarbinnen het college een nieuw voorstel kon formuleren. Dit nieuwe voorstel moet in de komende raadsvergadering van 3 november aan de raad worden voorgelegd. De Partij van de Arbeid zal het nieuwe voorstel kritisch bestuderen. Met name op de uitvoerbaarheid, en op de financiële consequenties. Onderdeel van het voorstel zal een degelijke financiële doorrekening en onderbouwing moeten zijn.

 • De Partij van de Arbeid wil van het college weten waarop bezuinigd moet worden om het parkeren goedkoper en/of gratis te maken.

 

 

 Gebiedsontwikkeling Ooyen- Wanssum/Rondweg Wanssum

In de begroting staat summier aangegeven wat de beleidsvoornemens omtrent

De Gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum zijn (GOW). Genoemd wordt de havenontwikkeling als onderdeel van de GOW, alsmede de aanleg van de rondweg. In het overzicht op bladzijde 183 wordt nog aangegeven, dat de rondweg als eerste zal worden opgepakt.

Inmiddels hebben wij, m.n. via de media, vernomen, dat het planbureau overweegt de volgorde van de werkzaamheden te wijzigen. De aanleg van de rondweg zou niet meer als eerste worden opgepakt en in tijd naar achteren worden verschoven. Het zou als laatste onderdeel van het project worden uitgevoerd. Daardoor zal de rondweg pas in 2022 voltooid worden. Dit betekent 7 jaar vertraging!

Deze ontwikkeling is onthutsend en in flagrante tegenspraak met eerdere toezeggingen. Immers in alle stukken is benadrukt dat de verbreding van de huidige brug bij de haven noodzakelijk is om de toegenomen hoeveelheid water, afkomstig van de verdiepte Maas-arm, te kunnen verwerken. Dat maakt de aanleg van een rondweg onontkoombaar. Daarnaast zullen de uitbreiding van de haven, alsmede de graafwerkzaamheden in het gebied, leiden tot een aanzienlijke toename van het vrachtverkeer over de Venrayseweg-Brugstraat.

De koppeling tussen uitbreiding van de havenactiviteit is politiek altijd gekoppeld geweest aan maatregelen om het verkeer door het dorp beter te faciliteren door de aanleg van een rondweg. De doorgaande weg is nu al overbelast en veroorzaakt veel hinder voor de aanwonenden. Ook wordt het risico van ongevallen verhoogd. Vooral voor de fietsers/scholieren wordt het steeds gevaarlijker.

Verrassend is het daarom, dat een dergelijke ingrijpende  beleidswijziging nogal laconiek en onverwacht door het projectbureau werd aangekondigd tijdens een dorpsraadbijeenkomst van afgelopen zomer. Zelfs de aanwezige bestuurders leken daardoor overvallen.

De Partij van de Arbeid is niet tevreden over deze ontwikkeling. Deze zal zeer ongunstig voor de burgers van Wanssum uitpakken. Naast de voorgenomen afbraak van het gezichtsbepalend element “de Schellaert”, is dit de tweede tegenvaller waarmee het dorp wordt geconfronteerd. Het vertrouwen in de goede afloop van dit project wordt hierdoor zwaar op de proef gestel. Inmiddels wordt in het dorp al het vermoeden uitgesproken, dat de rondweg in het geheel uit de plannen zal worden geschrapt.

De Partij van de Arbeid vraagt het college er bij het projectbureau op aan te dringen de volgorde van de werkzaamheden niet te wijzigen, zodat de aanleg van de rondweg als eerste zal worden opgepakt. Wat de Partij van de Arbeid betreft moet dit uitgangspunt als voorwaarde in de aanbesteding worden meegenomen.

 • Is het college bereid hieraan gehoor te geven?

 

 

Besturen

Ambities versus meerjarenperspectief

– In het lopende jaar lopen we in het sociale domein een risico van ruim € 8 miljoen, terwijl de buffer al is aangetast door de verliezen van NLW. Ook de komende jaren overtreffen de risico’s de buffer ruimschoots, terwijl ook de rijksmiddelen per saldo lager lijken te gaan uitpakken. Toch raamt het College de kosten neutraal en laat een afnemend risico zien, terwijl de vraag daarentegen over vrijwel de hele linie voorlopig

nog toeneemt. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het College de kop in het zand steekt en het volgende College opzadelt met grote risico’s die iedere nieuwe ambitie in de kiem zullen smoren.

 • Hoe kijkt het College aan tegen haar eigen cijfers en prognoses?

 

 

– Bij het sociale domein valt op dat het College het geld voor de bruikleenvoorzieningen halveert en de woonunits zelfs helemaal schrapt. Het gaat in totaal om jaarlijks bijna € 370.000,- die niet meer beschikbaar is voor de kwetsbaarste groep burgers.  Het is maar de vraag of de werkelijkheid zich zal voegen naar uw wensen. Ook hier lijkt sprake van struisvogelpolitiek.

– De onkruidbestrijding op verharding vervalt, een bezuiniging met € 120.000. Het College denkt dat burgers dit kunnen compenseren. Wíj verwachten een verdergaande verloedering van onze openbare ruimte.

– Het College raamt voor 2016 en 2017 nog een opbrengst van € 225.000 door de verkoop van groen- en reststroken, terwijl de ervaring leert dat € 75.000 een reëler beeld geeft.

Uit deze voorbeelden blijkt, dat uw papier kennelijk geduldig is. Met de bovenstaande handelwijze is iedere begroting sluitend te krijgen. De Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen over de houdbaarheid van Uw aannames.

 • Graag een reactie van het college hierop.

 

Personeel In de afgelopen jaren is het personeel (inclusief tijdelijken) gekrompen met 20,8%. De overblijvende taakstelling leidt nog eens tot het verminderen met 18 fte, waardoor de totale reductie uiteindelijk op 26,5% uitkomt. In deze begroting is een aantal nieuwe opdrachten benoemd dat met het bestaande personeel moet worden uitgevoerd (financiën, organisatieverandering, visie op samenwerking). Omgerekend naar personeel zijn daar het komende jaar 3,5 fte mee gemoeid; nóg eens een krimp met ruim één procent. Terecht wordt bij bezuinigingen altijd eerst gekeken of het wat minder kan met de omvang van het personeel. In elke organisatie zit ‘lucht’, het levert forse bedragen op en raakt de burger niet rechtstreeks. Maar er is een grens aan wat een organisatie kan dragen met behoud van voldoende kwaliteit en dienstverlening aan de burger.

 • Is het College mét ons van mening dat hier inmiddels deze kritische grens is overschreden?

 

  

Infrastructuur

Wij zijn wel tevreden met de aankondiging in de begroting dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de wegen. Zo wordt er € 0,6 miljoen toegevoegd aan beheer en onderhoud, en € 4 miljoen voor daadwerkelijke vervangingen. In de beschouwingen op de Voorjaarsnota hebben wij al aangegeven, dat een extra dotatie, om het onderhoud van wegen op een acceptabel niveau uit te voeren, erg noodzakelijk zou zijn. Wij hebben daarbij nog wel een eenvoudige vraag aan het college.

 • Zijn de genoemde extra middelen voldoende om het onderhoud van wegen op een acceptabel niveau uit te voeren?

 

 

 OZB

Wij blijven van mening, dat het voldoende moet zijn om de OZB slechts met de inflatiecorrectie te verhogen. Zodra je de OZB met de macronorm verhoogt is er, wat de Partij van de Arbeid betreft, sprake van een lastenverzwaring. Inmiddels blijkt uit de onlangs gepresenteerde BERAP, dat de macronorm voor het komende jaar geen 3% bedraagt, maar 2,7%. Als wij het goed begrepen hebben, gaat Venray dit percentage aanhouden. Overigens blijft ons bezwaar tegen de macronorm dan nog steeds van kracht.

 

Tot slot

De begroting van 2016 is, wat de Partij van de Arbeid betreft,  met het nodige kunst-  en vliegwerk sluitend gemaakt. In de inleiding hebben wij daarover onze zorg al uitgesproken. Het grootste bezwaar m.b.t. deze begroting is, dat wij slechts ten dele hebben kunnen ontdekken waar de dekking van het oorspronkelijke tekort van € 2 miljoen uit betaald wordt.

Om deze begroting te kunnen goedkeuren willen wij weten waar het geld vandaan is gehaald. Met andere woorden; Waar is op bezuinigd? Met deze begroting hebben wij daarin onvoldoende inzicht gekregen.

In de komende weken staan er nog een aantal thema’s op het programma die een grote invloed kunnen hebben op de voorliggende begroting van 2016. Zo zijn de uitwerkingen  en de financiële gevolgen van de Co-Creatie Venrays Huis voor de Kunsten nog niet bekend. De financiële risico’s zijn hierbij groot. Daarnaast lijkt de definitieve oplossing voor het parkeerbeleid ook nog steeds niet gevonden, Ook hier zijn de financiële gevolgen nog niet duidelijk in beeld. Tot slot zal ook het onderbrengen van statushouders en/of vluchtelingen de nodige gevolgen voor Venray hebben. De begroting 2016 lijkt hierdoor bij voorbaat een valse start te maken.

Venray, 23 oktober 2015

 

Henk Bisschops

 

Fractie Partij van de Arbeid Venray

Met dank aan de leden van de steunfractie.

Henk Bisschops

Henk Bisschops

Mijn naam is Henk Bisschops, geboren (1955) en getogen in Venray. Ik ben getrouwd met Yvonne, en samen hebben wij twee zonen, Rob en Frank. Nadat we 4 jaar in de nieuwe wijk Landweert hadden gewoond, zijn wij in 1989 verhuisd naar ’t Brûkske, en daar wonen we nog altijd met veel plezier. Na de

Meer over Henk Bisschops