Door op 2 november 2012

Beschouwingen begroting 2013

Na de landelijke verkiezingen in september is het politieke landschap sterk veranderd. Wat hiervan uiteindelijk de consequenties op gemeentelijk ni-veau zijn, is vooralsnog onduidelijk. De gemeente Venray heeft in haar begrotingssystematiek, vooruitlopend op de verkiezingen, al voorgesor-teerd op een mogelijk extra bezuinigingstaakstelling. Dat vindt de Partij van de Arbeid een verstandige keuze. In een optimistisch scenario zouden er zelfs nog meevallers kunnen zijn. Ook over de aanvliegroute naar deze programmabegroting 2013, met als opmaat de Voorjaarsnota 2012, zijn we tevreden. Er is maximaal inzicht geboden in het brede scala van bezuini-gingsmogelijkheden en de over- en afwegingen die het college heeft ge-maakt om uiteindelijk deze begroting aan de raad aan te bieden. Duidelijk is daarbij ook dat de huidige begroting geen ruimte biedt voor grote veranderingen zonder dat hiervoor feitelijke alternatieven geboden kunnen worden. Die afweging, maar ook verantwoordelijkheid, kan niet eenzijdig bij het college worden gelegd. Die verantwoordelijkheid zal de gemeente-raad ook zelf moeten nemen.

Indien er, door welke omstandigheden dan ook, extra financiële ruimte voor de gemeente ontstaat is de Partij van de Arbeid van mening dat deze aangewend moet worden voor “mensen” in plaats van “rood, grijs en groen”. Concreter als voorbeeld: lastenverlichting gaat voor infrastructuur.
Zijn de andere fracties het eens met deze prioritering?

venray laat je leven

Arbeidsmarkt
De huidige werkloosheidscijfers zijn dramatisch gestegen, Noord-Limburg heeft zelfs een stijging van 4,7% voor september 2012. De werkloosheid neemt over alle lagen van de bevolking toe. In de nabije toekomst liggen er voor Venray mogelijkheden door de vestiging van grote bedrijven zoals Microsoft en Philips, om zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de arbeidsmarkt extra banen te genereren.
Voor de Partij van de Arbeid is het van belang dat iedere burger een bijdrage levert aan de samenleving. Dit wil zeggen dat iedereen een plek verdient binnen deze samenleving. Hetzij via betaald werk hetzij via vrijwilligerswerk. De uitvoering van het transitieplan van de NLW, maakt dat de beweging van binnen naar buiten doorgezet wordt. Dit betekent dat er steeds meer werknemers buiten de muren van het NLW aan het werk gaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zou meer en meer ge-meengoed moeten worden.
In Venray zijn hiermee al een aantal positieve ervaringen opgedaan. Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat hier positief aandacht aan be-steed wordt, en dat deze ervaringen breed worden gedeeld. Bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau tussen werkgevers, UWV en gemeente gaat zich concentreren in het Werkplein in Venlo. Het Werkplein zal geëf-fectueerd worden vanaf januari 2013. Het loket in het nieuwe gemeente-huis in Venray is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking op topniveau. Werkgevers zijn een belangrijke sleutel tot succes, een eenduidige werkgeversbenadering is hierbij een voorwaarde.
Hoe gaat het college om met de onzekerheid rondom de transitie van de NLW?

Wet werken naar vermogen
Hoewel de Wet werken naar vermogen controversieel verklaard is, wordt in de regio de ingezette weg voortgezet. Ook de Partij van de Arbeid ziet vooral in de ontschotting grote kansen. Werken moet voor mensen een positieve prikkel opleveren. Zowel sociaal als financieel is het belangrijk dat mensen hier hun voordeel uit kunnen halen. Voor de Partij van de Arbeid is het dan ook belangrijk dat mensen voor het werk wat ze verrichten mini-maal het minimumloon verdienen.

Schuldhulpverlening
Door de verslechtering van de economie, moeten steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening. De innovatieve aanpak van de gemeente Venray heeft zijn waarde inmiddels al bewezen. Van zowel deel-nemers als gemeente zijn er zeer positieve reacties. Omringende gemeen-tes hebben inmiddels hun interesse getoond voor deze manier van aanpak van de schuldhulpverlening.
Zijn er op het gebied van schuldhulpverlening al verdere stappen gezet op het gebied van (regionale) samenwerking?

Minimabeleid
In het coalitieakkoord heeft het minimabeleid een expliciete plaats toebe-deeld gekregen. Pas als sluitpost in de reeks van bezuinigingsvoorstellen zou het minimabeleid tegen het licht gehouden worden. Het is inmiddels een breed gedragen raadsstandpunt is onze mening. In de caroussel ter voorbereiding op deze programmabegroting hebben wij gevraagd inzichte-lijk te maken wat de financiële consequenties zijn van het handhaven van de 120% van de bijstandsnorm. Nu worden er in de praktijk uiteenlopende percentages gehanteerd variërend van 110 – 150%. Daar waar wettelijk niet meer mogelijk is dan 110% (door gewijzigde regelgeving) kunnen en willen we ons uiteraard niet boven de wet stellen. Het antwoord op onze vraag hebben we helaas niet ontvangen. Een exact beeld van de financiële consequenties hebben we dus nog niet. Desalniettemin wil de Partij van de Arbeid vooralsnog vasthouden aan de 120% daar waar mogelijk.
Steunen de andere fracties dit uitgangspunt?

Geestelijke bedienaren
Bij de start van het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden werd door de fractie Samenwerking gesteld dat “heilige huisjes” in deze lastige operatie niet aan de orde zouden zijn. Terecht. Des te verbaasder was de Partij van de Arbeid daarom dat het college de mogelijke bezuiniging op de subsidie voor geestelijke bedienaren motiveerde als niet overeenkomend met de politieke realiteit.
Kan het college uitleggen waarom zij denkt voor te kunnen sorteren op een inhoudelijke discussie in de raad? Wat vinden andere fracties van deze handelswijze?

Afbouw preventietaken
In het kader van de bezuinigingen worden er ook een aantal preventieve taken geschrapt zoals de subsidie aan bureau Halt en het project “lekker Friz”. De Partij van de Arbeid vindt deze preventietaken erg nuttig en be-langrijk. Zelf geeft u in de begroting aan, dat de preventieve initiatieven bedoeld waren om de randvoorwaarden te scheppen dat burgers zelf actief zijn om slachtofferschap te voorkomen.
Daarnaast kan door een goede preventie voorkomen worden dat op andere gebieden, zoals handhaving en gezondheidszorg, de kosten juist gaan stij-gen. De Partij van de Arbeid wil er daarom voor pleiten om, daar waar zich onverhoopt financiële meevallers voordoen, de bezuinigingen op bovenge-noemde preventietaken ter herzien. Wij denken dat investeren in preventie m.n. voor de inwoners van Venray veel oplevert.
Hoe denkt het college hier over? Hoe denken de andere fracties hier over?

Veilige buurten
De vraag naar een veilige leefbare buurt is een steeds terugkerend item van wijken en dorpen. Het koppelen van zorg en veiligheid binnen de buurt is een van de mogelijkheden om gebied gericht werken verder vorm te ge-ven. Het opzetten van wijkteams waarbij de verschillende zorgaanbieders samenwerken is hiervan een voorbeeld. In het wijkteam werken politie, straatcoaches, jongerenwerkers en de wijkverpleegkundigen nauw samen. Dit uitstekende initiatief wordt omarmd door de Partij van de Arbeid. Dit compenseert wellicht de vermindering van de inzet van de straatcoaches.

Vrijwilligerswerk
De Partij van de Arbeid vindt dat vrijwilligerswerk een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. In Venray zijn veel vrijwilligers actief. Juist in de tijd dat burgers met elkaar verantwoordelijkheid moeten nemen is dat goud waard. Het is het mooist als mensen dit in hun eigen wijk of buurt kunnen doen. Prachtige voorbeelden hiervan zijn de initiatieven van Cen-trum West, Landweert, Brukske en “mooi Venray”. Hierbij zal de gemeente een aanjagende functie moeten vervullen. Deze initiatieven zullen ook als een olievlek uitgespreid moeten worden over dorpen en wijken.

Gebiedsgericht werken
In het beleid rondom gebiedsgericht werken, hebben de kernpartners en de gemeente een gezamenlijke visie vastgelegd wat betreft het verwezenlij-ken van leefbare, vitale dorpen en wijken in Venray in 2020. Kern van de notitie is de verschuiving van het beleidsmatige werk (DOP’s/WOP’s) naar een uitvoeringsgerichte en resultaatgerichte aanpak. Een belangrijke ver-schuiving is de wijzigende verhouding tussen burgers en overheid; een overheid die niet meer alles kan en wil regelen, naast burgers die meer verantwoordelijkheid kunnen of willen dragen. Deze verschuivingen maken, ook in tijden van overheidsbezuinigingen, het gezamenlijke doel bereik-baar. De maatschappelijke tendens is dat de burgers zelf meer verant-woordelijkheid (mogen) nemen voor hun directe leefomgeving en dat hier-mee de verhoudingen binnen de driehoek Burgers – Overheid – Maat-schappelijk middenveld gaan verschuiven. Deze verschuiving is in 2011 in gang gezet. In meerdere dorpen en wijken zijn particuliere initiatieven ont-staan, gebaseerd op de vastgestelde structuurvisies DOP/WOP.
Het betrekken van kwetsbare burgers, in welke zin dan ook, bij gebiedsge-richt werken blijft vanuit verschillende oogpunten erg belangrijk.
Uitgangspunt daarbij is de aanwezige kracht van de mensen die in de wijk of het dorp wonen. Daarbij wordt gekeken welke aanvullende professionele hulp noodzakelijk is. Het is cruciaal om kwetsbare burgers in beeld te krij-gen. Er moet dan wel eerst een netwerkstructuur ontstaan om ze te berei-ken. Er moet een veilige ontmoetingsplek komen in de wijk of het dorp waar men zich thuis voelt. De ontwikkelingen op dit gebied rondom het project “Wij gaan het anders doen” in Centrum-West en straks in de wijk Landweert zien wij als een goed voorbeeld van deze ontwikkeling in de praktijk.
De Partij van de Arbeid staat hier positief tegenover.
Op welke wijze krijgen deze positieve ontwikkelingen navolging in andere wijken en dorpen in de gemeente?

Overlast drugshandel
De invoering van de wietpas heeft in veel gemeenten aantoonbaar geleid tot een toename van overlast als gevolg van straathandel of handel vanuit woningen. Wij ondersteunen de burgemeester in zijn kritisch geluid ten aanzien van de invoering van de wietpas. Ook in Venray zijn negatieve ont-wikkelingen geconstateerd. De vraag blijft hoe we hier wezenlijke verande-ring in aan kunnen brengen. De oplossing zit ‘m vooral in (preventief) toe-zicht en (actief) handhaven. De bijbehorende financiële middelen lijken nu echter te ontbreken. De Partij van de Arbeid stelt voor om regionaal (in samenwerking met het Veiligheidshuis) een conferentie aan dit thema te besteden en te leren van elkaars “best practices”.
Is het college hiertoe bereid en wat vinden andere fracties van dit voorstel?

venray bruist

Jeugdzorg
De jeugd heeft de toekomst. Voor de Partij van de Arbeid is dit een groep die de aandacht nodig heeft. De decentralisatie van de jeugdzorg geeft zowel kansen als bedreigingen. Zorg dichtbij huis, korte lijnen en dichter bij de kinderen maakt individuele hulp bereikbaarder. Door regionale sa-menwerking kan versnippering van zorg tegengegaan worden en kunnen krachten gebundeld worden. Daar waar binnen de gemeentegrenzen speci-alistische hulp niet beschikbaar is kan deze binnen de regio gehaald wor-den. Kinderen zijn een kwetsbare groep. Zorgvuldigheid moet bij deze de-centralisatieopdracht hoog in het vaandel staan.

Jongerencentrum
De jeugd in Venray kan op korte termijn een nieuw jongerencentrum te-gemoet zien. Plannen zijn reeds in vergevorderd stadium. De betrokken-heid van de buurt en de jongeren maakt het mogelijk dat aan veel wensen voldaan wordt. Er wordt met buurt, verenigingen en jongeren gewerkt aan een veiligheidsarrangement met betrekking tot alle activiteiten die op het buitenterrein plaats gaan vinden.

Combinatiefunctionarissen
De afgelopen periode hebben de combinatiefunctionarissen prima werk verricht. Voortzetting van deze functies is voor de Partij van de Arbeid wenselijk. Uit de brief van 16 oktober jl. blijkt dat, alhoewel er breed draagvlak is, er helaas geen financieel draagvlak is. De Partij van de Arbeid is van mening dat de gemeente niet als enige partij de financiële conse-quenties van de combinatiefunctionarissen op zich moet nemen. Als er geen cofinanciering mogelijk is, moeten we met pijn in ons hart constate-ren dat het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk is.

Cultuur
Op het gebied van cultuur is de Partij van de Arbeid voorstander van het bundelen van de krachten. Een huis van de cultuur in Venray is een prach-tig initiatief. Samenwerking op bestuurlijk niveau ondersteunt de Partij van de Arbeid dan ook van harte. Echter het fysiek onderbrengen van schouw-burg, bibliotheek en kunstencentrum is wellicht op dit moment nog “een dak” te ver. Het huidige gebouw van de bibliotheek voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het onderbrengen van de bibliotheek binnen de schouwburg zou de mogelijkheid bieden tot ontmoeting en sociale interac-tie. Het kunstencentrum heeft echter een prachtig gebouw dat voldoet aan alle eisen om muziek, dans en andere kunstuitingen te realiseren. Het zou een desinvestering zijn het kunstencentrum elders onder te gaan brengen. Optimale bezetting en optimaal gebruik van het huidige gebouw zijn uitda-gingen waarmee het kunstencentrum aan de slag is gegaan en die wellicht nog verder uitgebouwd kunnen worden.

venray maakt wonen compleet

Chemische onkruidbestrijding
Het overstappen van mechanische onkruidbestrijding op verhardingen naar chemische onkruidbestrijding is bedoeld als een bezuinigingsmaatregel. De effecten van deze maatregel op het milieu, hebben schijnbaar in de over-wegingen van het college geen rol gespeeld. Het lijkt er op dat nog snel het financiële voordeel moet worden binnengehaald voordat het op chemische wijze bestrijden van onkruid wettelijk verboden wordt.
Het gebruik van chemische middelen kan tot risico’s leiden voor de ge-zondheid en het milieu. Hiervoor is in belangrijke mate het gebruik van het chemische onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Roundup) op verhardingen verantwoordelijk. Dit middel komt bij gebruik in het grondwater terecht en daarna in het drinkwater.
De Partij van de Arbeid heeft altijd aangegeven tegenstander te zijn van chemische bestrijding. Wij zien liever dat er gezocht wordt naar goede en betaalbare alternatieven. Voorbeelden hiervan zijn heet water, stoom, branden, borstelen en föhnen.
Zijn deze alternatieven bekend, en zijn ze ook in de overwegingen om over te stappen op chemische onkruidbestrijding meegenomen?

Afvalstoffenheffing
Het afvalstoffenbeleid van de gemeente Venray rust sinds de invoering van Diftar op twee belangrijke pijlers. Ten eerste moet de afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. Ten tweede gaan we in Venray uit van het principe dat “de vervuiler betaalt”. Iedereen die zijn/haar afval goed scheidt wordt daarvoor beloond met een lagere aanslag afvalstoffenheffing.
Door de kosten m.b.t. afvaldump en het ledigen van afvalbakken over te hevelen naar de afvalstoffenheffing laat het college het principe van “de vervuiler betaalt” los. De individuele burger heeft immers weinig of geen invloed op het afvalgedrag van anderen, en dus ook niet op de kosten daarvan. Dat kan tot gevolg hebben, dat de prikkel om het afval te schei-den kleiner wordt. De “stip” (10 kg restafval per inwoner in 2025) zou daardoor wel eens achter “de horizon” kunnen verdwijnen.
Ondernemers moeten zelf een contract afsluiten met een afvalverwerker. Zij betalen daardoor geen afvalstoffenheffing. Zij profiteren wel het meeste van een schoon en opgeruimd centrum.
Op welke wijze gaan ondernemers, m.n. in de winkelcentra, een financiële bijdrage leveren aan de extra kosten voor afvaldump en ledigen van afval-bakken openbare ruimte als dat onder de afvalstoffenheffing wordt onder-gebracht?
Op welke wijze worden reinigingskosten na evenementen zoals kermis, carnaval en weekmarkten in de afvalstoffenheffing verrekend?

Belastingvoordeel bouwgrond Castenray
Het lijkt er op dat het inderdaad mogelijk is om bij nieuwbouwkavels die nog niet bouwrijp zijn gemaakt een overdrachtsbelasting van 6% te hante-ren. Dat is een belangrijk voordeel voor aanstaande kopers. De betreffende motie van het CDA heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Helaas hebben wij wel begrepen, dat de gronden in andere bestemmingsplannen al bouwrijp zijn gemaakt. De Partij van de Arbeid vertrouwt er op dat het college, daar waar het mogelijk is, deze 6%-regeling zal gaan toepassen.
Worden hierdoor nieuwe plannen (nog niet bouwrijp gemaakt) naar voren geschoven? Is deze formule bijvoorbeeld toepasbaar voor het voormalige terrein van de biologische school?

venray economisch actief

Ontwikkeling bedrijvigheid en bedrijventerreinen
Een solide economische structuur kan alleen tot stand komen bij voldoende en gedifferentieerde werkgelegenheid. Technologische, maar ook demogra-fische ontwikkelingen beïnvloeden vraag en aanbod in de markt. In de be-groting wordt aangegeven dat we bij de ontwikkeling van bedrijventerrei-nen niet alleen in zullen zetten op nieuwe terreinen, maar vooral ook op herstructurering van de bestaande terreinen. De Partij van de Arbeid signa-leert een te eenzijdige ontwikkeling op dit vlak. Het Venrayse landschap slibt vooral dicht met grootschalige, volumineuze gebouwen die nauwelijks ruimtelijke kwaliteit in zich herbergen. Op het gebied van herstructurering van bestaande terreinen worden nog te weinig successen geboekt. Het aantrekken van bedrijven is geen doel op zich. De kwaliteit van arbeids-plaatsen in relatie tot de Venrayse regionale arbeidsmarkt als ook onder-wijs en kennisontwikkeling moeten daarin ook een rol blijven spelen.
Zijn andere fracties en het college het eens met de Partij van de Arbeid dat op dit terrein scherpere doelstellingen geformuleerd zouden moeten wor-den?

De activiteiten in de Evenementenhal Venray lijken een vlucht te nemen. Gelet op het grote aantal bezoekers tijdens sommige evenementen wordt blijkbaar in een behoefte, tot ver buiten de regio, voorzien. De omliggende openbare ruimte is nog absoluut niet berekend op dergelijke grote bezoe-kersaantallen. Tijdens de laatste Zwarte Markt was het beeld van gepar-keerde auto’s chaotisch. Dit levert onveilige verkeerssituaties op.
Op welke wijze worden door het college en initiatiefnemers stappen gezet om tot een meer en beter gereguleerde situatie ter plaatse te komen?

Ontwikkeling winkelgebieden en detailhandel
Het college wil inzetten op de versterking van de winkelgebieden. Zowel in het centrum als de periferie. In de commissievergadering Middelen van oktober 2012 is gesproken over de uitgangspunten voor de nieuwe detail-handelsvisie in Venray. Opmerkelijk daarin zijn de conclusies in de rappor-tage van DTNP in relatie tot de feitelijke ontwikkelingen in Venray.
In de rapportage wordt geconcludeerd dat er ten opzichte van het reeds aanwezige aanbod geen marktruimte is voor uitbreiding van het super-marktaanbod. In deze conclusie is echter nog niet verdisconteerd dat ver-schillende uitbreidings- of verplaatsingsplannen nog eens 1.400 m2 extra winkelvloeroppervlak op gaan leveren. Dat is één supermarkt.
Ontstaat hier op termijn niet een risico van leegstand als gevolg van over-aanbod?
Daarnaast wordt in de rapportage gesteld dat “de gewenste vestigingsloca-tie voor winkels in de niet-dagelijkse sector (inclusief grootschalige win-kels) in Venray het centrum is. Juist grootschalige aanbieders kunnen hier een belangrijke publieksaantrekkende functie vervullen”. Het besluit om de Action te laten vertrekken naar de periferie staat haaks op deze aanbeve-ling.
Ziet het college nog mogelijkheden om de gewenste uitbreiding van de Ac-tion in het centrum te doen plaatsvinden? Bijvoorbeeld op de huidige loca-tie van AH?
De leegstand in Venray’s detailhandelareaal ligt met 8,6% iets lager dan het landelijk gemiddelde van 8,8%, maar blijft ook in de beleving van het centrum te hoog.
Op welke wijze ziet het college mogelijkheden om deze leegstand terug te dringen? Zijn pandeigenaren bijvoorbeeld bereid etalageruimte beschikbaar te stellen voor Venray promotie of kunst?`
Hoewel de komst van een nachtwinkel in Venray de leegstand enigszins reduceert, vraagt de Partij van de Arbeid zich af of de mogelijke nadelen (geluidsoverlast, (sociale) veiligheid) opwegen tegen dit voordeel.
Hoe zien andere fracties deze ontwikkeling?

Multifunctioneel centrum Brukske en exploitatie binnengebied
De financiële kaders met betrekking tot de realisatie van het MFC Brukske alsmede de herontwikkeling van het binnenterrein zijn in 2012 stevig aan-gescherpt. Het voldoen aan deze financiële kaders vergt een uiterste krachtsinspanning van alle betrokken partijen. De verantwoordelijk porte-feuillehouders hebben zich, met het oog op een lastig maar te realiseren doel, hiervoor op een uitstekende manier ingezet. De vasthoudendheid en het geloof in de goede ontwikkeling voor de wijk het Brukske bij alle partij-en is daar debet aan. Het lijkt erop dat realisatie binnen de geherformu-leerde kaders mogelijk moet zijn. Voor nieuwe aanvullende voorwaarden is geen plaats. Het zou de geloofwaardigheid van de politiek en de motivatie in de wijk onnodig op de proef stellen. Met een positief besluit in november in de gemeenteraad gaat de Partij van de Arbeid ervan uit dat deze belang-rijke ontwikkeling bekrachtigd wordt. De uiteindelijke realisatie zal over deze raadsperiode doorlopen; het belangrijke fundament moet nu (letter-lijk) gelegd worden.

tot slot
Het uit kunnen voeren van onze ambities binnen de kaders van deze pro-grammabegroting is een stevige opgave. Ongetwijfeld zullen ook in 2013 zich nog thema’s aandienen die niet allemaal te voorzien waren, waaronder de uitwerking van landelijk beleid. Met een positief kritische houding wil de Partij van de Arbeid Venray hiermee aan de slag gaan. Daarnaast zal 2013 in het teken staan van de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkie-zingen in maart 2014.
Last but not least willen wij alle medewerkers die een bijdrage hebben ge-leverd aan de totstandkoming van deze programmabegroting bedanken voor hun inzet. Elk jaar, en zeker in financieel lastige tijden, is het een hele opgave om dit belangrijke product tot stand te brengen.

Venray, 22 oktober 2012

Elly van Dijck-Kersten
Ahmet Kocyigit
Bert Linskens
Hayrettin Unuvar

Fractie Partij van de Arbeid Venray