Door Henk Bisschops op 21 juni 2013

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2013

Op dinsdag 25 juni vindt het debat over de voorjaarsnota 2013 plaats. Deze raadsvergadering begint om 19.00 uur. Aangezien de cijfers in de meicirculaire erg tegenvielen (we krijgen van het rijk nog minder geld dan dat we al gevreesd hadden)zal er tijdens het debat in de raad vast en zeker door een aantal partijen al een voorschot genomen worden op de discussie die zal ontstaan over aanvullende bezuinigingen. Hier volgen de beschouwingen van de Partij van de Arbeid op de voorjaarsnota 2013:

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2013
Partij van de Arbeid Venray

INLEIDING

De fysieke omvang van de Voorjaarsnota 2013 is illustratief voor de keuzemogelijkheden en vrije beleidsruimte die we in de opmaat naar de programmabegroting 2014 hebben: dun! De situatie in ons land (maar ook in Europa en de rest van de wereld) is in economisch opzicht nog steeds niet stabiel. Dat betekent weliswaar terughoudendheid, maar zeker niet bij de pakken neerzitten. We moeten ons ambitieniveau weliswaar op onderdelen bijstellen, maar ook in het laatste jaar voor de verkiezingen is er nog volop werk aan de winkel. Ook in Ven-ray!
Het college schetst in de Voorjaarsnota dat Venray nog steeds de titels “Beste binnenstad” in de categorie kleine kernen draagt en de “Beste Openbare Ruimte” heeft. De komende jaren zullen we minder ruimte hebben om de kwaliteit van leven te verbeteren. Om uit de crisis te komen is het naar de opvatting van de Partij van de Arbeid nodig om door te gaan met be-houd en herstel van werkgelegenheid door te investeren en het in stand houden van sociale voorzieningen. Belangrijke bijdragen kunnen hierbij de zelfsturingsprojecten leveren.

Met het sociaal akkoord en het zorgakkoord kan ook in Venray worden ingezet op het ver-minderen van de onzekerheid en het herstel van vertrouwen. Het besef groeit dat we het samen moeten doen. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de eigen veerkracht van burgers om te werken aan eigen oplossingen. Het is noodzakelijk dat we in de samenleving ander gedrag vertonen. Gedrag dat uitgaat van eigen kracht, solidariteit, duurzaamheid, het wij-gevoel en betrokkenheid. Wij gaan het samen doen! Bij het maken van keuzes zal de Par-tij van de Arbeid altijd rekening houden met kwetsbare burgers. Degene die een steuntje in de rug nodig hebben krijgen dat ook wat ons betreft. Deze steun zal vooral plaatsvinden op het gebied van welzijn, zorg en werk.

Laten we in deze beschouwingen ook vooral niet vergeten onze successen te vieren. De Par-tij van de Arbeid is trots op de goede definitieve stappen die gezet zijn met betrekking tot het multifunctioneel centrum in Brukske en de bouw van een nieuw jongerencentrum. Wat dat laatste betreft is het jammer dat de beëindiging van het tijdelijk gebruik van de Wette-ling niet samenvalt met de oplevering van de nieuwe accommodatie. Ondanks de tegenval-lende financiële resultaten van de Floriade is de regio, en dus ook Venray, op de kaart gezet.

Het aanbieden van een niet sluitende Voorjaarsnota is alleen maar acceptabel door de uit-drukkelijke voorwaarde dat de programmabegroting 2014, die in het najaar wordt aangebo-den, wel meerjarig sluitend is. Daarbij zullen de effecten van de mei-circulaire erg bepalend worden voor de mate waarin we daarin slagen. Mogelijk zijn nog additionele maatregelen noodzakelijk.

VENRAY LAAT JE LEVEN

Decentralisatie maatschappelijke taken:
De komende jaren komt er veel op de gemeente af. De decentralisatie van de maatschappe-lijke taken zal een groot beslag leggen op de tijd en expertise van de ambtenaren. De grote mate van onzekerheid over middelen en invulling van de wetgeving maakt dit nog moeilijker. De Partij van de Arbeid vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.
Er is al veel werk verzet en de voorbereidingen zijn in gang gezet. De presentaties over de WMO en de jeugdzorg laten zien dat er goede stappen gezet worden. Maar zoals gezegd zijn er wel zorgen.
Kan de gemeente alle werkzaamheden die op hun afkomen wel voldoende in goede banen leiden? Is er voldoende expertise en hoe wordt er gemonitord of de verleende zorg wel vol-doet aan de eisen die we er aan stellen? Welke eisen stellen we eigenlijk aan de zorg die wij als gemeente gaan verlenen?
En last but not least de financiële consequenties van de decentralisatie. Hierover is nog erg veel onzekerheid.

WMO – AWBZ
Venray heeft een goede naam wat betreft de regelingen rondom de WMO. Door de ver-schuivingen vanuit de AWBZ naar de WMO komt er een nieuwe tak bij, zorg. Zorg niet alleen voor de ouderen, maar voor de burgers van jong tot oud. Daarbij moet er een verandering van denken plaats gaan vinden. Het recht hebben op zorg en/of ondersteuning maakt plaats voor de vragen: wat zijn mijn mogelijkheden en waarbij kan ik zelf een bijdrage leveren? De Partij van de Arbeid vindt het een goede ontwikkeling om de burgers aan te spreken op hun sociale netwerk en ze gebruik te laten maken van de eigen mogelijkheden. Indien deze er niet zijn heeft de gemeente hiervoor een vangnet en dus de mogelijkheden de burger te hel-pen en bij te staan om kwaliteit van leven te behouden en mogelijk zelf te verbeteren. Het vraagt participatie en inzet van de burgers, familie, mantelzorger, vrijwilligers en de wijk. De gemeente en de professional zijn de laatste in het rijtje. Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat niet te lang gewacht wordt met de inzet van de professional. Snel en adequaat in kaart brengen van de hulp en ondersteuning die nodig is is van groot belang. Onnodige wachttijden op voorzieningen moeten vermeden worden. Begeleiding van de burgers die hulp krijgen is een must. Is de hulp nog wel nodig, voldoet het en heeft het dus het gewenste effect? Een keer hulp gegeven betekent voor de Partij van de Arbeid niet dat het dan klaar is.

Jeugdzorg
De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente is een grote en vooral ook nieuwe zorg die op de gemeente afkomt. Binnen de grenzen van de gemeente Venray zit zeer veel expertise op dit gebied, denk hierbij onder andere aan het Vincent van Gogh instituut, Stich-ting MEE, de Mutsaertsstichting en bureau jeugdzorg. Gebruik blijven maken van deze ex-pertise is dus van groot belang voor de gemeente. Tijdens de raadsinformatieavond over de decentralisatie bleek dat de gemeente op de goede weg is. Daar waar samenwerking ge-zocht kan en moet worden, is deze samenwerking er. Het wiel wordt niet opnieuw uitgevon-den. Er wordt gekeken naar de samenwerkingsverbanden tussen andere gemeenten. Het is goed te zien dat Venray op de goede weg zit. Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat de kwetsbare groep de juiste zorg en begeleiding krijgt en de gemeente er voor zorg draagt dat deze groep, welke de toekomst ook is voor Venray, die zorg krijgt die ze verdient. Zoals het zich nu laat aanzien gebeurt dit ook. De Partij van de Arbeid zal de ingeslagen weg kritisch blijven volgen.

Speciaal onderwijs
Zoals we in een eerdere discussies hebben aan gegeven is de Partij van de Arbeid voor een vestiging van het speciaal onderwijs in Venray. Net als de ouders van deze leerlingen zien wij de meerwaarde van een school dicht bij huis. De kinderen blijven binnen hun eigen sociale omgeving en de reistijd is aanzienlijk korter. Ondanks de wet op Passend Onderwijs en “Weer samen naar school”, zal deze speciale zorg voor sommige kinderen nodig blijven. Als deze zorg in Venray aangeboden wordt zouden ook reguliere scholen van deze expertise, al dan niet ambulant, gebruik moeten kunnen maken. Als we over de komst van speciaal on-derwijs spreken, betreft het nu alleen leerlingen van cluster 3. Het samenwerkingsverband zal een beslissing moeten nemen over toevoeging van leerlingen uit cluster 4. SSONML, SPOV en gemeente zullen de handen ineen moeten slaan om tot een goed plan te komen. Ze zullen, qua proces en procedure, eerder dan voorheen, iedereen op een transparante wijze mee moeten nemen. Want alleen met een goed plan en een open communicatie heeft deze droom een echte kans van slagen.

Participatiewet
De decentralisatie van de WMO, AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet zijn onderwerpen die de komende jaren extra aandacht vragen. Het nieuwe kabinet blijft bij het voornemen van decentralisatie. De risico’s op financieel vlak zijn nog onvoldoende duidelijk. Samenwer-king met andere gemeenten op dit vlak juicht de Partij van de Arbeid toe.
We moeten niet te gemakkelijk denken over de nog ongewisse financiële gevolgen van het kabinetsbeleid en de gevolgen van de decentralisatie. Ook niet vanwege het feit dat de Par-ticipatiewet is uitgesteld en de gemeenten doorgaan met het transitieplan bij de NLW/Wsw. Het blijft een grote opgave voor mensen (zeker voor hen met een beperking) om een positie op de arbeidsmarkt te krijgen. De verandering op de arbeidsmarkt en het transitieplan bij de NLW/Wsw zal ook een grote financiële inzet van de gemeente vragen. De Partij van de Ar-beid verwacht dat de gemeente de komende jaren meer zal moeten inzetten op het sociale- en werkgelegenheidsbeleid. Bij de regionale aanpak en Werkplein moeten duidelijke afspra-ken gemaakt worden over de werkgeversbenadering. De Partij van de Arbeid vindt het wen-selijk dat mensen met een Wsw-indicatie een goed beschutte binnen of buiten leer-werkplek behouden of krijgen. De uitvoering van het transitieplan bij de NLW/Wsw moet volgens een goed sociaal plan verlopen.
Op welke wijze gaan de betrokken gemeenten dit sociaal plan vorm en inhoud geven?

Jeugdwerkloosheid
Op dit moment is de jeugdwerkloosheid een probleem. Stijgende cijfers en een crisis die nog niet over is, maakt dat dit probleem niet onderschat moet worden. De Partij van de Arbeid vindt het dan ook belangrijk dat deze groep een mogelijkheid moet hebben om te blijven participeren in de samenleving. Een mogelijkheid voor de gemeente Venray om deze groep te stimuleren is door middel van een stimuleringspremie voor vrijwilligerswerk.
De stimuleringspremie is in te zetten voor werkzoekenden met een Wwb-uitkering (Wet werk en bijstand) en werklozen. De hoogte en duur van deze regeling is afhankelijk van de capaciteiten, kwaliteiten en persoonlijke situatie van de nieuwe werknemer. De stimule-ringsregeling bedraagt maximaal 5.000 euro voor maximaal 1 jaar (2.700 euro voor jongeren tot 27 jaar). Het gaat dan om een fulltime dienstverband en het bedrag wordt evenredig verdeeld over 12 maanden. Je kunt de stimuleringsregeling inzetten als je de nieuwe mede-werker een arbeidscontract aanbiedt van minimaal 6 maanden. ( Bron: werkplein)
Door middel van deze stimuleringspremie krijg je de jeugd weer binnen het arbeidsproces. Het voordeel hiervan is dat beiden partijen er baat bij hebben, de jeugd kan zich hierdoor laten zien bij een vrijwilligersinstelling, een vorm van (her)intreding en dit kan dan in de toe-komst een baan opleveren. Het betreffende bedrijf zit niet meteen vast aan een vaste me-dewerker maar kan wel gebruik maken van zijn/haar diensten.
Is deze stimuleringspremie al ingevoerd? Wat zijn de resultaten en willen we er (nog) meer gebruik van maken?

Toegankelijkheid gemeentehuis
Sinds de gemeentelijke organisatie in oktober 2012 is teruggekeerd naar het gerenoveerde gemeentehuis, is de toegankelijkheid van het gebouw zeker nog niet optimaal. Er zijn inmid-dels al een aantal tussenoplossingen bedacht, maar een definitieve oplossing lijkt er nog steeds niet te zijn. Er moet ook nu nog steeds een bode aanwezig zijn als er ’s avonds ie-mand in een rolstoel of met scootmobiel in het gemeentehuis aanwezig is. Dat maakt het natuurlijk moeilijk om spontaan bij een vergadering/bijeenkomst aanwezig te zijn.
Is er op korte termijn een definitieve oplossing te verwachten voor de toegankelijkheid van het gemeentehuis na werktijd? Als dat niet het geval is, gaat het dan om een technisch pro-bleem, of om een financieel probleem?

Dienstverlening
De toegankelijkheid van de dienstverlening is voor de burgers ook moeilijker geworden. Wij hebben begrepen dat je op dit moment uitsluitend nog op afspraak op het gemeentehuis terecht kunt. Tot voor kort was er volgens ons nog sprake van een overgangsregeling, waar-bij burgers die geen afspraak gemaakt hadden, indien mogelijk, toch geholpen werden.
Heeft het uitsluitend werken op afspraak er toe geleid, dat sommige burgers minder makke-lijk de weg naar het gemeentehuis weten te vinden? Leverde de overgangsregeling zoveel extra werk op, dat het niet mogelijk was deze in stand te houden?

Samenwerking
Op tal van gebieden wordt er tegenwoordig samengewerkt met de omliggende gemeenten. Soms omdat een aanpassing van de wet dat vereist, maar meestal omdat deze samenwer-king voor alle partijen de nodige voordelen oplevert. Samenwerking vindt o.a. plaats op eco-nomisch gebied (Floriade, Greenpark), op het gebied van de decentralisatie (werkplein, NLW en de afspraken met het zorgkantoor met Horst), op het gebied van veiligheid en handha-ving (veiligheidsregio, RUD, rampenbestrijding en crisisbeheersing), en inmiddels ook m.b.t. het opstellen en uitvoeren van een gemeentegrens overschrijdende gebiedsvisie (Maas-gaard).
Een goede regionale samenwerking moet wat de Partij van de Arbeid betreft leiden tot een betere dienstverlening aan de burgers; een versterking van de economische positie van Ven-ray; efficiënter en daardoor kostenbesparend werken; het voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. veiligheid en handhaving; samenwerking om te komen tot gemeentegrens overschrij-dende groen-blauwe hoofdstructuur.

Arbeidsmigranten
Onze maatschappij is kleurrijk en wordt in de toekomst nog kleurrijker aangezien Nederland zijn grenzen opent voor arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen. De komst van arbeids-migranten (en hun gezinnen) kan de effecten van krimp vertragen. Daarnaast levert hun komst arbeidskrachten op voor werk dat nu onvoldoende ingevuld wordt. Deze ontwikkeling brengt ook zorgen met zich mee. De taalcursus voor volwassen (arbeids-)migranten van buiten de EU is niet meer verplicht en deze wordt ook niet meer vergoed door het rijk. De Partij van de Arbeid vindt dit een slechte ontwikkeling. De kloof tussen de allochtoon en au-tochtoon wordt alleen maar groter.
Wat zijn de toekomstige plannen van het college om dit soort ongewenste situaties te voor-komen?
Een ander aandachtspunt is de adequate huisvesting van deze mensen. De bouwbranche ligt de laatste jaren zo goed als stil. Er worden steeds minder sociale woningen gebouwd, terwijl er steeds meer behoefte is aan deze woningen. Bestaande plannen voor specifieke huisves-ting van arbeidsmigranten (Labourhotel) komen zeer moeizaam tot stand en zullen in de toekomst niet voldoende zijn om aan de vraag te voldoen.
De Partij van de Arbeid vindt dat huisvesting die sterk gekoppeld is aan de werkplek te wei-nig recht doet aan het gewenste sociaal contact met de Venrayse medeburgers. De integra-tie van deze medeburgers met de Venrayse samenleving zal tot ontwikkeling moeten kun-nen komen. Anderzijds dient er ook aandacht te zijn voor contacten met mensen uit het ei-gen cultuurgebied. Wij moeten opletten voor een te grote spreiding van huisvesting van bui-tenlandse werknemers in onze gemeente, want dan wordt deze ontwikkeling te zeer beperkt en geremd.

VENRAY BRUIST

Cultuurhuis
Venray heeft op verschillende cultuurterreinen een ruim aanbod en een rijke historie. Het is waardevol om dit te koesteren en daar waar mogelijk op zoek te gaan naar verbindingen die kunnen leiden tot een onderlinge versterking. Voorbeelden hiervan zijn de vele verenigingen die al samenwerken of van plan zijn dit te gaan doen. Zo zoeken de schouwburg, het kun-stencentrum en de bibliotheek naar mogelijkheden om samen te werken. In eerste instantie om te onderzoeken in hoeverre bestuurlijke samenwerking tot meer efficiency kan leiden. Daarnaast om te bezien of een dergelijke samenwerking ruimtelijke consequenties kan heb-ben. Om dit te onderzoeken heeft de raad een opdracht geformuleerd. In dit onderzoek naar een Cultuurhuis wordt gezocht naar een samenwerkingsvorm, waarin de pijlers cultuur, cul-tuureducatie, zelf doen en beleven, centraal staan. Pas als op de onderzoeksvragen een dui-delijk antwoord komt, zullen we een besluit nemen over hoe, waar en in welke vorm we een en ander gaan realiseren. Dit staat wat ons betreft nog open. De zinsnede in de Voorjaarsno-ta, waarin staat dat we een en ander op één locatie gaan realiseren, is wat ons betreft nog een brug te ver.
Hoe denken de andere fracties hierover?

Annaterrein
Wat ooit gepresenteerd werd als een win-win ontwikkeling wordt steeds meer een zielige vertoning. Met de verkoop van het Annaterrein zou een complete revitalisering en moderni-sering van de geestelijke gezondheidszorg op het terrein van Servaas mogelijk gemaakt wor-den. Een terrein waarop zorg en wonen in een semi-openbare ruimte hand in hand zouden gaan. De ontwikkelingen op het Anna- en Servaasterrein werden van elkaar ontkoppeld en daarmee raakte de synergie van beide ontwikkelingen ook uit beeld. De gemeenteraad heeft aangegeven mee te willen denken over een verruiming van het woningbouwprogramma op het Annaterrein, maar wel vast te willen houden aan de uitgangspunten van het globaal ste-denbouwkundig plan. Daarmee immers, wordt de kwaliteit van het terrein geborgd. Voor de Partij van de Arbeid is onvoldoende helder waar we staan. Wel zijn we van mening dat de gemeentelijke inzet van ambtelijke ondersteuning en advisering zich dient te beperken tot het strikt noodzakelijke. Wij zijn immers niet leidend in de uiteindelijke verkoop van het ter-rein. Van de Raad van Bestuur van VvGI mag inmiddels een herziene visie verwacht worden op de ontwikkeling van beide terreinen.
Hoe denken andere fracties hierover en kan het college toezeggen een dergelijke presentatie door VvGI nog dit jaar te laten plaatsvinden?

VENRAY MAAKT WONEN COMPLEET

Woningbouwprogramma
In de door de Raad vastgestelde Kadernota Wonen is opgenomen dat er jaarlijks 125 wonin-gen zouden worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad om in de autonome be-hoefte te voorzien. Door de slechte economische en financiële ontwikkelingen is, zoals be-kend, de woningproductie in 2013 in gemeente Venray onder die behoefte gebleven. Er wordt wel een aantal woningen opgeleverd in de kerkdorpen. Dat is een positieve ontwikke-ling. De Partij van de Arbeid is een voorstander van het verbeteren van het woonklimaat in de diverse wijken en kerkdorpen. De zorg voor goede infrastructuur en aandacht voor de woonomgeving vanuit de gemeente heeft een positief effect op dit woonklimaat. Het bou-wen van levensloopbestendige woningen blijft voor de Partij van de Arbeid een belangrijk aandachtsgebied. Met name met het oog op een snel groeiend aandeel ouderen in onze maatschappij. Vraag is of we in staat zijn deze groep tijdig genoeg te kunnen bedienen op de woningmarkt.

VENRAY KIJKT OVER GRENZEN

Leegstand winkels centrum
De winkelleegstand in het centrum van Venray moet worden tegengegaan. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente hier samen met betrokken partijen een plan van aanpak voor maakt. Daarbij kan de provincie wellicht een ondersteunende rol vervullen. Met het oog op deze ontwikkeling zullen we uiterst teughoudend om moeten gaan met de realisatie van nog meer vierkante meters bij nieuwbouw. Leegstand in het centrum kan immers tot verloede-ring leiden waardoor leefbaarheid en sociale veiligheid onder druk komen te staan.
Vooral onder invloed van krimp en de economische crisis zal het aantal winkels teruglopen. De omvang van de detailhandelssector wordt ook steeds kleiner door internet, digitalisering en wijzigingen in het koopgedrag. Het percentage winkelleegstand neemt nog steeds toe. Lang niet alle gemeenten onderkennen nog de urgentie om het roer om te gooien.
Is het college voornemens een actieve rol te vervullen in de terugdringing van de winkelleegstand en zo ja, op welke wijze? Kan de provincie hier een ondersteunende rol in vervullen? Hoe kijken de ande-re fracties aan tegen deze groeiende problematiek?
Ontwikkeling bedrijvigheid en bedrijventerreinen
In onze beschouwingen over de programmabegroting 2013 hebben we opgemerkt dat een solide economische structuur alleen tot stand kan komen bij voldoende en gedifferentieerde werkgelegenheid. We hebben daarbij onze zorg uitgesproken over zowel de ruimtelijke kwa-liteit van nieuwe bedrijventerreinen alsmede de kwaliteit van arbeidsplaatsen. Die zorg is vervat in een motie waarin gevraagd werd om een raadsbrede discussie over deze ontwikke-ling aan te gaan. In het najaar van 2013 zullen we hierover met elkaar van gedachten wisse-len. Deze discussie is belangrijk in de context van een nieuw te beschrijven Strategische visie, maar zeker ook om te komen tot een visie die toekomstbestendig en duurzaam is. De moei-zame ontwikkeling van de werkgelegenheid alsmede onze positionering in de regio dwingt ons tot het maken van weloverwogen keuzes hierin.

Gebiedsgericht werken en zelfsturing
Gebiedsgericht werken is in Venray al jarenlang een bekend fenomeen. Het wordt vormge-geven door het opstellen van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Om zelfsturingsinitiatie-ven te ondersteunen en te faciliteren hebben we als raad hiervoor geld gereserveerd. In de programmabegroting van vorig jaar hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van het bedrag voor de komende jaren en de criteria die we voor deze plannen gaan hanteren. We willen tenslotte ook op langere termijn goede initiatieven kunnen blijven ondersteunen. Bij al deze initiatieven is de inzet van vrijwilligers een voorwaarde. Daarnaast kan aansluiting bij reeds geplande activiteiten een pre zijn. Daarbij moet naar de mening van de Partij van de Arbeid rekening gehouden worden met financiering vanuit andere budgetten zoals infra-structurele werken en accommodatiebeleid. Zo voorkomen we immers dat de financiële ruimte snel te krap wordt en dat goede initiatieven onnodig lang moeten wachten.
Eerder heeft Merselo al een plan ingediend en nu liggen er drie prachtige plannen die alle de moeite waard zijn. De financiering van deze projecten trekt een zware wissel op de beschik-bare middelen. Voor de toekomst zullen we dus een duidelijke lijn moeten kiezen willen we toekomstige initiatieven van dorpen en wijken kunnen ondersteunen. Daarbij is een goede evaluatie onmisbaar.
Hoe denken andere fracties hierover?

Fairtrade en duurzaamheid
De Partij van de Arbeid vindt het extra aandacht besteden aan duurzaamheid belangrijk. Duurzaamheid is een term die op velerlei manieren wordt uitgelegd. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en Fairtrade komen daarbij om de hoek kijken. Als millennium-gemeente heeft de gemeente Venray “eerlijke handel” hoog in het vaandel staan. De Partij van de Arbeid ondersteunt het besluit van het college van 12 maart jl. om de komende jaren een bijdrage te leveren aan de werkgroep Fairtrade met als doel om in 2014 Fairtrade ge-meente te worden. Het is prima dat de gemeente Venray zelf het goede voorbeeld geeft door in de gemeentelijke catering Fairtrade artikelen aan te bieden.

TOT SLOT

Venray maakt zich, net als de meeste gemeenten in Nederland, op voor de gemeenteraads-verkiezingen op 19 maart 2014. Nu nog veelal achter de schermen, maar naarmate de tijd vordert zich steeds nadrukkelijker profilerend. Soms op de vierkante centimeter. De samen-stelling van de raad zal in ieder geval anders zijn nu een aantal leden hun afscheid al aange-kondigd hebben. Ruimte voor nieuwe energie, nieuwe ideeën en nieuwe geluiden. De Partij van de Arbeid blikt met tevredenheid terug op de afgelopen periode en kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe. Ook in die nieuwe periode zullen we onze verantwoordelijkheid nemen zo-als Venray dat van de Partij van de Arbeid gewend is. Kritisch, maar in alle opzichten con-structief en gericht op samenwerken en verbinden. Daarbij steeds voor ogen houdend dat de Venrayse gemeenteraad haar legitimatie vindt in de stem van haar burgers. Het onder-staande citaat is daar een mooie illustratie van. Een goede campagnetijd toegewenst!

Venray, 12 juni 2013

Fractie Partij van de Arbeid Venray
Elly van Dijck-Kersten
Ahmet Kocyigit
Bert Linskens
Hayrettin Unuvar

“Luisteren naar mensen is nochtans een van de belangrijke taken van de politiek. Het zijn de
problemen en verzuchtingen en dromen van de mensen die de politiek moeten voeden; die
moeten worden bekeken in het licht van de waarden en idealen van politieke bewegingen; die aanknopingspunt zijn voor systeemkritiek; die de vragen opleveren waarop maatschap-pijanalyse een antwoord dient te geven.”

Elchardus
Vlaamse socioloog

Henk Bisschops

Henk Bisschops

Mijn naam is Henk Bisschops, geboren (1955) en getogen in Venray. Ik ben getrouwd met Yvonne, en samen hebben wij twee zonen, Rob en Frank. Nadat we 4 jaar in de nieuwe wijk Landweert hadden gewoond, zijn wij in 1989 verhuisd naar ’t Brûkske, en daar wonen we nog altijd met veel plezier. Na de

Meer over Henk Bisschops