Door op 24 oktober 2013

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2014

INLEIDING

Solidair is onze samenleving, zelfredzaam zijn onze burgers, ondersteunend is onze over-heid.
Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich ook in Venray voordoen. Armoede, eenzaamheid, uitsluiting en anonimi-teit komen ook hier voor. Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Om al deze redenen zijn de idealen van de Partij van de Arbeid ook in 2014 nog hard nodig.
Wij willen in Venray werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.
Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenle-ving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenle-ving waarin we mét elkaar leven.
De Partij van de Arbeid wil een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een samenleving waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie. De Partij van de Arbeid verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. Op de eerste plaats en vooral via een betaalde baan, en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk.
Wij willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, je dorp of je stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de Partij van de Arbeid. Zowel preventie als repressie willen we verbeteren.
De Partij van de Arbeid kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als Partij van de Arbeid vinden we dat onze gemeente dat juist moet stimuleren.
De bovenstaande introductie maakt onderdeel uit van ons concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Waarschijnlijk raakt u er niet door in verwarring; het zijn immers thema’s en idealen die voor de Partij van de Arbeid al sinds jaar en dag bepalend zijn voor ons doen en laten.
Deze algemene beschouwingen zijn de laatste in deze zittingsperiode, maar vormen tegelij-kertijd een belangrijke brug naar de nieuwe raadsperiode. De programmabegroting is im-mers in belangrijke mate leidend voor het te voeren beleid in 2014. De Partij van de Arbeid heeft hieraan in de afgelopen periodes positief-kritisch haar bijdrage mogen leveren. Daar zijn we, samen met onze coalitiepartners trots op. En terecht. Er zijn goede zaken tot stand gebracht in Venray. Qua gemeentefinanciën is de toekomst op belangrijke onderdelen nog erg onduidelijk. We hopen dat het onlangs bereikte akkoord inderdaad zal leiden tot een versterking van economie en werkgelegenheid. De feitelijke beoordeling van de programmabegroting is lastig nu de consequenties van de september-circulaire nog niet doorgerekend zijn. Wij verwachten voor het te voeren debat op 5 november 2013 hierover meer duidelijkheid van het college.

Lastendruk
Het college is erin geslaagd op een creatieve wijze de lastendruk voor de burgers te stabilise-ren. Een verlaagde rioolheffing versus een verhoogde OZB ligt hieraan ten grondslag. Daar-mee kan ook de meerjarenbegroting sluitend gemaakt worden zonder inzet van de algeme-ne reserve. Het college geeft aan dat het grootste gedeelte van de voorgenomen investerin-gen in tact blijft. Genoemd worden daarbij de vierde sporthal, het zelfsturingskrediet en de verbouwing van de schouwburg / cultuurhuis. De Partij van de Arbeid heeft al eerder aange-geven hier wel de nodige nuancering in aan te willen brengen. Daarnaast zullen deze om-vangrijke investeringen telkenmale afgewogen moeten worden tegen de financiële stand van zaken op dat moment.

Strategische visie
De strategische visie 2020 wordt halverwege haar looptijd geactualiseerd naar een nieuwe strategische visie 2025. De realiteit noopt ons daartoe. De strategische visie is voor de ge-meenteraad bij het aanbreken van een nieuwe periode een prima onderlegger op basis waarvan keuzes mede gemotiveerd kunnen worden. Daar waar gesproken wordt over zoek-tochten naar dromen en ambities wil de Partij van de Arbeid met beide benen op de grond blijven staan. In de inleiding hebben we al geduid wat, wie en waarom we in onze samenle-ving belangrijk vinden. Wij willen dat principe dan ook steeds hanteren in de afwegingen die gemaakt worden. Ook ten aanzien van deze visie.

VENRAY LAAT JE LEVEN

Decentralisatie maatschappelijke taken
De komende jaren komt er veel op de gemeente af. De decentralisatie van de maatschappe-lijke taken zal een groot beslag leggen op de tijd en expertise van de ambtenaren. Langza-merhand komt er duidelijkheid over de transities. Op 1 januari 2015 moeten alle taken over-gegaan zijn naar de gemeente (Jeugdzorg, WMO/AWBZ en de participatiewet). Voor de Par-tij van de Arbeid is het belangrijk dat de verschillende voorzieningen in samenhang worden georganiseerd en uitgevoerd. De individuele ondersteuningsbehoefte van de mens staat hierbij centraal. De pilot “samen doen we het anders” is succesvol, dus is het voor de Partij van de Arbeid duidelijk dat uitrol van deze werkwijze voor heel Venray aan de orde is.

Jeugdzorg
Nieuw in de transitieplannen is dat de gezinscoach onderdeel gaat uitmaken van de sociale wijkteams. Voor de Partij van de Arbeid is grote voorstander van deze integrale aanpak waarbij de vraag van de burger centraal staat. Kinderen en jeugdigen hebben de toekomst, proactief handelen/voorkomen van problemen staat voorop.

AWBZ/WMO
Venray heeft, mede dankzij de inzet van de Partij van de Arbeid, een goede naam wat be-treft de regelingen rondom de WMO. Door de verschuivingen vanuit de AWBZ naar de WMO komt er een nieuwe tak bij, zorg. Zorg niet alleen voor de ouderen, maar voor de burgers van jong tot oud. Daarbij moet er een verandering van denken plaats gaan vinden. Het recht hebben op zorg en/of ondersteuning maakt plaats voor de vragen: wat zijn mijn mogelijkhe-den en waarbij kan ik zelf een bijdrage leveren? De Partij van de Arbeid vindt het een goede ontwikkeling om de burgers aan te spreken op hun sociale netwerk en ze gebruik te laten maken van de eigen mogelijkheden. De sociale wijkteams brengen de ondersteuningsbe-hoefte van de zorgvrager in kaart. In het keukentafelgesprek wordt deze behoefte in kaart gebracht en de benodigde acties uitgezet. Het vraagt participatie en inzet van de burgers, familie, mantelzorger, vrijwilligers en de wijk. De gemeente en de professional zijn de laats-ten in het rijtje. Dat neemt niet weg dat het voor de Partij van de Arbeid belangrijk is dat niet te lang gewacht wordt met de inzet van de professional. Snel en adequaat in kaart brengen van de hulp en ondersteuning die nodig is, is van groot belang. Onnodige wachttijden op voorzieningen moeten vermeden worden. Begeleiding van de burgers die hulp krijgen is een must. Is de hulp nog wel nodig, voldoet het en heeft het dus het gewenste effect? Een keer hulp gegeven betekent voor de Partij van de Arbeid niet dat het dan klaar is.

Participatiewet
De decentralisatie van de Wmo, AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet zijn onderwerpen die de komende jaren extra aandacht vragen. Het kabinet blijft bij het voornemen van de-centralisatie. De risico’s op financieel vlak zijn nog onvoldoende duidelijk. Samenwerking met andere gemeenten op dit vlak juicht de Partij van de Arbeid toe. Het is belangrijk dat er voor de Participatiewet/ Wmo cliëntenparticipatie komt op de Venrayse maat. We moeten niet te gemakkelijk denken over de nog ongewisse financiële gevolgen van het kabinetsbe-leid en de gevolgen van de decentralisatie. Het gaat hier om voorgenomen beleid. De Parti-cipatiewet is verder uitgewerkt. De Tweede Kamer zal het voorstel behandelen. Na goedkeu-ring door de Tweede Kamer moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen en goed-keuren. De gemeenten gaan door met het transitieplan bij de NLW/Wsw.

Werkgelegenheid
Door het hebben van een inkomen zorgt werkgelegenheid voor zelfstandigheid. Het draagt daarnaast bij aan zelfrespect en aan sociale contacten. Helaas verliezen op dit moment steeds meer mensen hun baan, en vooral jongeren hebben de grootste moeite om zelfs maar een tijdelijk contract in de wacht te slepen. Dat moeten we proberen om te draaien. Om weer hoop te krijgen voor de toekomst moeten mensen voor zichzelf kunnen (blijven) zorgen. Zij moeten een eigen inkomen hebben, zodat ze een perspectief hebben. Dat bete-kent dat we alles op alles moeten zetten om werkgelegenheid naar Venray te krijgen, en dat we er daarnaast voor moeten zorgen dat bestaande werkgelegenheid voor Venray behou-den blijft. Daarbij zullen we wel zorgvuldig te werk moeten gaan. Wij hebben als Partij van de Arbeid al vaak gezegd, dat we er voor moeten zorgen dat er meer diversiteit in het ar-beidsaanbod moet komen. Verder moeten we proberen bedrijven aan te trekken die vooral ook voor veel nieuwe arbeidsplaatsen zorgen.
Tot nu toe gebeurt dat nog te weinig. Het motto lijkt dan ook te zijn; het maakt niet uit wat er komt, als er maar wat komt. Daarmee blijft de werkgelegenheid in Venray erg eenzijdig en dus kwetsbaar.

NLW
Het blijft een grote opgave voor mensen (zeker voor hen met een beperking) om een positie op de arbeidsmarkt te krijgen. De verandering op de arbeidsmarkt en het transitieplan bij de NLW/Wsw zal ook een grote financiële inzet van de gemeente vragen. De “cliënt centraal” moet volgens de Partij van de Arbeid als een rode draad door het transitieproces lopen.

De Partij van de Arbeid verwacht dat de gemeente de komende jaren meer zal moeten inzet-ten op het sociale- en werkgelegenheidsbeleid. Bij de regionale aanpak en Werkplein moe-ten duidelijke afspraken gemaakt worden over de werkgeversbenadering.
De PvdA vindt het belangrijk dat er voorwaarden zijn bij het uitbesteden van werk door de gemeente. Een van de voorwaarden is dat mensen met een arbeidsbeperking worden inge-zet bij de uitvoering van het werk (uitbesteding of detachering). Ook het werkplein moet aandacht schenken aan dit soort mogelijkheden. De bedrijven die een goede ervaring heb-ben met mensen met een beperking, moeten een ambassadeursrol’ gaan vervullen”.
De Partij van de Arbeid vindt het wenselijk dat mensen met een Wsw-indicatie een adequate leer-werkplek behouden of krijgen. De Partij van de Arbeid vindt dat vooral voor deze groep mensen een goede begeleiding en passend werk nodig is. Dat kan ook een beschutte werk-plek zijn.

Jeugdwerkeloosheid
Waar we ons vooral zorgen om moeten blijven maken is de werkeloosheid onder de jonge-ren. Voor hen wordt het steeds moeilijker om een baan te vinden, en het aantal werkeloze jongeren neemt ook nog steeds toe. Wat de Partij van de Arbeid betreft is dit een van de belangrijkste prioriteiten waar we de komende tijd extra aandacht aan moeten besteden. Er zitten op dit moment teveel jongeren thuis, en een deel daarvan heeft zich tot nu toe ook nog niet gemeld voor een bijstandsuitkering, waardoor er onvoldoende zicht is op de groot-te van deze groep. Daar zullen we actief mee aan de slag moeten.
Jongeren zullen op welke manier dan ook werkervaring op moeten kunnen doen, zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Het mag niet gebeuren, dat we te maken krijgen met een verloren generatie! Het arbeidscontract dat jongeren tegenwoordig via het Werkplein aangeboden krijgen kan daarbij helpen.
Ook jongeren moeten een perspectief hebben. Zij moeten actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Ondanks de crisis moeten zij in staat worden gesteld een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat betekent dat zij een betaalbare woning moeten kunnen kopen of huren, en dat het voor hen mogelijk moet zijn een gezin, of welke samenlevingsvorm dan ook, te stichten. Daarvoor is het nodig, dat zij aan de slag kunnen!

Niet uitkeringsgerechtigde
In Venray hebben wij net als andere delen van Nederland te maken met een hoge en nog steeds stijgende werkeloosheid.
Omdat wij een regeling hebben voor iedereen die een uitkering ontvangt of die jonger is dan 27 jaar, wordt algemeen gezegd dat we het in Venray goed hebben geregeld. De Partij van de Arbeid is het daar in hoofdlijnen mee eens. Echter op een onderdeel is de Partij van de Arbeid minder tevreden. Ook de gemeente Venray heeft te maken met de zo genoemde NUG-gers ( niet uitkeringsgerechtigden zonder werk). Het gaat hier om een relatief kleine groep, maar wel een groep die ook aandacht verdient om een terugkeer op de arbeidsmarkt mogelijk te maken.
Het probleem bij de NUG-gers is dat er geen financiering of regeling bestaat voor hun reïn-tegratie. Om die reden dreigen zij tussen de wal en het schip te geraken. Omdat de gemeen-te middelen ontvangt voor de mensen met een uitkering kunnen ze deze mensen stages of cursussen aanbieden. NUG-gers zijn vanuit dat oogpunt niet interessant voor de gemeente.
Voor de Partij van de Arbeid geldt dat alles in het werk gesteld moet worden om iedereen mee te laten doen en daar ondersteuning te bieden waar mensen daar niet op geheel eigen kracht voor kunnen zorgen. Vandaar het verzoek van de Partij van de Arbeid om nader te onderzoeken of er wettelijke en praktische haalbare mogelijkheden bestaan, om NUG-gers een vergelijkbare ondersteuning te bieden als genoemde uitkeringsgerechtigden.
Wellicht is het mogelijk om de NUG-ger wel weer aan het werk te helpen door hem even-eens een soort van arbeidscontract aan te bieden. Daarbij zou de desbetreffende NUG-ger als hij eenmaal werk heeft via de hulp van de gemeente/ UWV, een nader in te vullen per-centage van zijn bruto salaris moeten afstaan aan de gemeente gedurende een aantal maanden. Het aantal maanden is gerelateerd aan de kosten van de uitgevoerde begeleiding (tijdsinvestering, cursussen). NUG-gers kan zo doende een vergelijkbaar traject aangeboden worden als uitkeringsgerechtigden. Het ontwikkelen van een nieuwe systematiek zou dan niet nodig zijn. Wellicht levert een nader onderzoek andere of betere mogelijkheden Op de-ze manier breng je die mensen op de arbeidsmarkt zonder dat het de gemeente extra mid-delen kost.
Dus een win/win situatie.

Dienstverlening gemeentehuis (toegankelijkheid)
De enorme taakstelling op de ambtelijke organisatie mag de dienstverlening naar de burger niet negatief beïnvloeden. De Partij van de Arbeid vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar nieuwe investeringen en het aangaan van nieuwe projecten ten opzichte van de ambte-lijke inzet die hierbij noodzakelijk is. Samenwerking tussen gemeentes kan een efficiëntieslag betekenen, gebruik maken van elkaars expertise is hierbij een must. De belangen van de burgers van Venray moeten hierbij centraal blijven staan.
De toegankelijkheid van de dienstverlening is voor de burgers moeilijker geworden. Op dit moment kan de burger uitsluitend nog op afspraak terecht bij het gemeentehuis. Geluiden uit de samenleving laten horen dat het praktisch onmogelijk is buiten deze afspraken om geholpen te worden. Met name ouderen en studenten die elders wonen, ondervinden pro-blemen met deze strakke lijn. De Partij van de Arbeid zou het op prijsstellen als hier een cou-lanter beleid op gemaakt gaat worden. Klantgerichtheid zou hoog in het vaandel moeten staan van de gemeente Venray.
Kan de wethouder aangeven op welke wijze hier coulanter mee omgegaan kan worden?

Samenwerking gemeenten Regio Venlo
Tijdens de recente bijeenkomst van gemeenteraden in Villa Flora te Venlo is door bestuur-ders een pleidooi gehouden voor intensievere samenwerking tussen gemeenten in de regio teneinde onze positie te versterken maar ook door efficiencyvoordelen te behalen. In bilate-raal opzicht krijgt deze samenwerking op onderdelen steeds meer vorm. Te denken valt aan de samenwerking met Horst aan de Maas. Voor een meer integrale aanpak lijkt de weg nog geëffend te moeten worden. Het pleidooi om de verschillende raden hier intensiever bij te betrekken vindt de Partij van de Arbeid een goed idee. Daarbij is het verstandig volgens de Partij van de Arbeid om dit met nieuwe gemeenteraden op te starten.
Deelt het college deze opvatting?

Huisvesting Buitenlandse werknemers.
De Regio Noord Limburg heeft te maken met een aanzienlijk aantal buitenlandse arbeiders, wat bijdraagt aan de economische groei, maar heeft moeten vaststellen dat er ook onwense-lijke situaties zijn voorgekomen, kort samengevat niet gereguleerde huisvesting, uitbuiting en veiligheidsrisico’s.
Hoe langer men in Nederland verblijft, des te groter is de behoefte aan spreiding en integra-tie in de Nederlandse samenleving. Bij kort verblijf heeft concentratie de voorkeur. Het con-cept Labourhotel is daarop geënt.
Het is niet de bedoeling dat de gemeente daadwerkelijk gaat investeren in woningen. Marktpartijen moeten worden uitgedaagd projecten te ontwikkelen voor dit doel. Daaron-der valt ook de woningbouwcorporatie Limburg.
Op dit moment ziet het ernaar uit dat de ontwikkelingen stagneren. Plannen liggen er wel, zoals ontwikkeling van woningen op het St. Anna terrein, naast de al genoemde containerac-commodatie op de Hulst. (Labourhotel).
Aangezien het ministerie tot een inspanningsverplichting heeft aangezet, waarbij ook de provincie heeft aangegeven bij te willen dragen aan oplossingen, moet de gemeente zich meer nadrukkelijk bezighouden met deze aangelegenheid. We hebben de indruk dat het college teveel een afwachtende houding aanneemt. Bij het uitblijven van goede voorzienin-gen blijft de kans op ongewenste effecten bestaan. De Partij van de Arbeid roept de ge-meente op zich meer te profileren, te faciliteren waar mogelijk, en te enthousiasmeren bij initiatiefnemers. We denken dan aan voorlichting, informeren over data van voorspelbare ontwikkelingen en mogelijkheden, en het sluiten van convenanten met mogelijke partners. Zo mogelijk garantieafspraken te maken wanneer banken daar bijvoorbeeld om vragen.
Wat is de stand van zaken?

VENRAY BRUIST

Cultuurhuis
Venray heeft op verschillende cultuurterreinen een ruim aanbod en een rijke historie. Het is waardevol om dit te koesteren en daar waar mogelijk op zoek te gaan naar verbindingen die kunnen leiden tot een onderlinge versterking. De raad heeft een opdracht geformuleerd. In dit onderzoek naar een Cultuurhuis wordt gezocht naar een samenwerkingsvorm, waarin de pijlers cultuur, cultuureducatie, zelf doen en beleven, centraal staan. De financiële situatie van de individuele instellingen en de antwoorden op de onderzoeksvragen zullen deel uit-maken van de besluitvorming. Voor de Partij van de Arbeid staan alle opties nog open. Maar een cultuurhuis dient daadwerkelijk een concrete inhoudelijke verbetering of financieel voordeel te betekenen.

Sint Annaterrein
Bij de beschouwingen van de Voorjaarsnota heeft de Partij van de Arbeid een motie “Prijs-vraag Sint Annaterrein” ingediend omdat naar haar mening de ontwikkeling van het prachti-ge terrein onvoldoende voortgang kent. We hebben voorgesteld om in samenwerking met het Vincent van Gogh Instituut te komen tot een ontwerpwedstrijd waarin de ontwikke-lingsmogelijkheden van het Sint Annaterrein maximaal in beeld gebracht worden tegen mi-nimaal beperkende randvoorwaarden. Veel collega-fracties reageerden in principe positief op het voorstel, maar besloten uiteindelijk de ontwikkelingen tegen het einde van het jaar af te wachten. De Partij van de Arbeid stelt vast dat weer enkele maanden zijn verstreken en de concretisering vanuit het instituut nog steeds achterblijft. In een brief aan de raad wordt geduid op gemaakte vorderingen; maar naar de inhoud kunnen we enkel gissen.
Zijn fracties van mening dat nu de tijd wel rijp is om Vincent van Gogh te bewegen tot meer creativiteit?

Vierde sporthal
Voor de Partij van de Arbeid is er, ook na het gedane onderzoek, nog steeds onvoldoende onderbouwing voor het realiseren van een vierde sporthal. De adviesnota aan de gemeente-raad van 11 september bevestigt dit. De belangrijkste argumenten zijn; slechte onderbou-wing van de behoefte, aannames op het gebied van bezetting en al zeker niet in relatie tot de bezetting van de huidige accommodaties ( o.a. Wetteling, de Weert, gymzaal in Oost-rum). Navraag in de commissie Welzijn gaf de Partij van de Arbeid geen antwoord op de vraag of er een duidelijke communicatie is geweest met alle betrokkenen, Optisport is hierin een belangrijke speler. Het mogelijke verlies van uren uit de bestaande hallen en hierdoor verlies van exploitatie zal duidelijk in beeld gebracht moeten worden. De huidige financiële ontwikkelingen in combinatie met de onduidelijke behoeftecijfers maken het voor de Partij van de Arbeid nog steeds onwenselijk een vierde sporthal te realiseren.

Speciaal onderwijs
De Partij van de Arbeid is nog steeds voor een vestiging van het speciaal onderwijs in Venray. Net als de ouders van de betreffende leerlingen zien ook wij de meerwaarde van een school dicht bij huis. De kinderen blijven binnen hun eigen sociale omgeving en de reistijd is aan-zienlijk korter. Wat voor ons wel voorop blijft staan is, dat bij de komst van het speciaal on-derwijs naar Venray de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet blijven.
In de beschouwingen op de voorjaarsnota hebben we aangegeven dat het samenwerkings-verband een beslissing zal moeten nemen over toevoeging van leerlingen uit cluster 4.
Is hierover contact geweest met het samenwerkingsverband, en is er door het samenwer-kingsverband al een uitspraak over gedaan?
We zijn verder benieuwd naar de ontwikkelingen m.b.t. de samenwerking tussen SSONML, SPOV en gemeente om tot een vestiging voor speciaal onderwijs in Venray te komen. Wij hebben gevraagd ons in dat traject eerder en transparanter mee te nemen.
Wat is de stand van zaken op dit moment?

VENRAY MAAKT WONEN COMPLEET

Stijgende woonlasten
Door de introductie van de verhuurdersheffing zullen woningcorporaties de financiële con-sequenties voor een niet onbelangrijk gedeelte doorbelasten aan hun huurders. Boven-trendmatige huurstijgingen kunnen leiden tot hoge huurlasten in relatie tot het beschikbare inkomen waardoor schuldenproblematiek kan ontstaan. Indirect raakt dit ook het gemeente-lijk beleid. In navolging van een voorstel in o.a. Den Bosch wil de Partij van de Arbeid dat de gemeente in overleg met de woningcorporatie onderzoekt of de huurprijs in individuele ge-vallen als gevolg van schuldproblematiek van huurders tijdelijk verlaagd zou kunnen worden. Ook wil de Partij van de Arbeid belemmeringen in de wet wegnemen om energiebesparende verbouwingen sneller te kunnen uitvoeren. De berichten over de toename van huurders die hun woonlasten niet meer kunnen dragen zijn zorgwekkend. Met deze ingrepen willen we armoede en huisuitzettingen onder gezinnen bestrijden en voorkomen.
Welke mogelijkheden ziet het college?

Wegen in het buitengebied
De wegen in het buitengebied (de zogenaamde B-wegen ) zijn voor een belangrijk deel bedoeld voor bewoners en gebruikers van het gebied. Naast verbindingen tussen dorpen hebben ze vooral ook een recreatieve functie. Deze wegen zijn veelal aangelegd in de jaren ’50 en vaak niet meer berekend op hun huidige taak (asdruk 1.5 ton). De oorzaak is bekend. Het steeds groter en zwaarder worden van landbouwwerktuigen en vrachtver-keer eist zijn tol. Het gevolg is scheuren, gaten, afgereden randen, spoorvorming en door de beperkte breedte kapot gereden bermen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Vooral voor fietsers. Vaak moeten deze bij inhalen uitwijken naar de meest beschadigde delen nl. randen en bermen, met alle risico’s van dien. Ooit was de kwaliteit van het wegennet in het buitengebied een financiële molensteen om de nek van de gemeente. Dat mag niet meer gebeuren. De vraag is in hoeverre de gemeente paal en perk kan stellen aan omvang en gewicht van landbouwmachines dan wel hen aanspreken op veroorzaakte beschadigingen. Zwaardere landbouwwerktuigen dienen niet per definitie te leiden tot bredere en krachtigere binnenwegen op kosten van de samenleving. Gezocht dient te worden naar andere oplossingen.
Is het college eens met deze denkrichting en welke oplossing staat zij voor?

Het kappen van bomen
In de uitvoeringsnota bomen Venray staat, dat we het kappen van bomen in Venray nog ver-der willen dereguleren. Ofwel, nog meer bomen worden kapvergunningvrij. Daardoor hoe-ven er minder kapvergunningen te worden aangevraagd, en dat is uiteindelijk natuurlijk in het voordeel van de burgers van Venray. De deregulering mag er wat de Partij van de Arbeid betreft echter niet toe leiden dat misschien minder waardevolle en minder monumentale bomen zomaar gekapt mogen worden en uit het straatbeeld kunnen verdwijnen. Wij willen, dat bij een voorgenomen kap van een boom of bomen de bewoners in de directe omgeving hierover geïnformeerd en bevraagd worden. Wij zijn van mening, dat zij hun zienswijze over een voorgenomen kap vooraf moeten kunnen geven.
Hoe denkt het college hierover?

VENRAY KIJKT OVER GRENZEN

Leegstand winkels centrum
Het marktaandeel van internet als aankoopkanaal groeit snel. Consumenten en marktpartij-en experimenteren met nieuwe distributievormen die gepaard gaan met een andere mobili-teit en ruimtegebruik. Voorbeelden zijn afhaalpunten in winkels en solitaire ‘pick-up-points’.
Tegelijkertijd kampen winkelgebieden met stagnatie en leegstand. De economische vitaliteit en leefbaarheid staan onder druk. Onder invloed van de economische recessie, demografi-sche ontwikkelingen (krimp, vergrijzing) en internet neemt de behoefte aan fysieke winkels af.
Deze ingrijpende ontwikkelingen vragen om nieuwe afwegingen in het ruimtelijke orde-ningsbeleid. Enerzijds gaat het om de vraag welk effect internet heeft op verschillende typen winkelgebieden en welk ruimtelijk beleid gewenst is voor allerlei ruimtelijke verschijnings-vormen van internetwinkels.
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Drenthe lopen hierin voorop en hebben DTNP opdracht gegeven voor een integrale studie over dit onderwerp. De resultaten vormen de basis voor het nieuwe ruimtelijk ordeningsbeleid in deze drie provincies en zal naar verwach-ting ook in andere provincies als voorbeeld gaan dienen. In de leegstandsbarometer verkeert de gemeente Venray in het slechtste kwadrant (zie www.dtnp.nl/leegstandsbarometer). Welke vorderingen zijn tot op heden gemaakt om deze ongunstige ontwikkeling te keren?

Reclamemast A73
De kritische opmerkingen over de reclamemast langs de A73 worden meestal wat lacherig gepareerd. Totdat L1 en Rijkswaterstaat er aandacht aan besteden. Dan zijn lichtsterkte en verkeersveiligheid ineens wel issues. De Partij van de Arbeid was en is van mening dat voor dergelijke horizonvervuilers geen plaats is in Venray, ook al brengt het geld in het laatje. Wij zijn dan ook volstrekt helder; een tweede mast komt er wat ons betreft niet.
Wat is, gelet op de ervaringen, de opvatting van het college en de collega-fracties hier-over?

Bedrijvigheid en bedrijventerreinen
Op 3 december aanstaande wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit thema. Inmiddels is ook de sociaal-economische redactie van o.a. de Volkskrant geïnteres-seerd in het onderwerp.

Gebiedsgericht werken en zelfsturing
Gebiedsgericht werken is in Venray al jarenlang een bekend fenomeen. Het wordt vormge-geven door het opstellen van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Om zelfsturingsinitiatie-ven te ondersteunen en te faciliteren hebben we als raad hiervoor geld gereserveerd. In de begroting van 2014 wordt een bedrag ingerekend voor de komende jaren. De Partij van de Arbeid vindt dat dit een beperking geeft aan de mogelijkheden nieuwe initiatieven te ont-wikkelen. Daarnaast zou de Partij van de Arbeid willen dat er vooraf kader dan wel “financië-le plafonds” in gesteld worden om een eerlijke verdeling over de dorpen en wijken mogelijk te maken. We willen tenslotte ook op langere termijn goede initiatieven kunnen blijven on-dersteunen. Bij al deze initiatieven is de inzet van vrijwilligers een voorwaarde. Daarnaast kan aansluiting bij reeds geplande activiteiten een pré zijn. Daarbij moet naar de mening van de Partij van de Arbeid rekening gehouden worden met financiering vanuit andere budget-ten zoals infrastructurele werken en accommodatiebeleid.

Venray is, haar kern van centrum en wijken daargelaten, vooral ook een gemeente van dor-pen. Dorpen kenmerkten zich destijds door een bloeiend verenigingsleven, florerende plaat-selijke voorzieningen en hoogtijdagen voor het lokale culturele leven. Door de krimp en een oriëntatie buiten het eigen dorp is het machtige beeld van autonome dorpen aan slijtage onderhevig. De sociale functie van een verdwenen dorpsschool kan overgenomen worden door het dorpshuis of een sportcomplex. Burgerkracht en sociaal vitale dorpen zijn belangrijk voor de toekomst. Sociaal vitale dorpen zijn dorpen waar mensen actief een bijdrage leveren aan hun leefomgeving en open staan voor vernieuwing. Basis voor een leefbaar en vitaal dorp is de woonkwaliteit en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ook voor wijken en buurten in Venray zijn deze kwaliteiten zeker ook van belang. Voor hen is investeren in so-ciale samenhang vaak nog meer nodig dan bij de autochtone dorpen.
De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk om ontwikkelingen op het platteland goed te volgen. Daarbij zal vaker over de eigen dorpsgrenzen gekeken moeten worden. Zelfsturing en gebiedsgericht werken moet een bijdrage leveren aan sociale vitaliteit van dorpen, wijken en buurten. Belangrijke investeringen die op dat gebied gepleegd worden moeten aantoon-baar meerwaarde hebben. Dat is en blijft een lastige opgave. De noodzaak om over toekom-stige ontwikkelingen binnen onze gemeente na te blijven denken is en blijft evenzeer.

TOT SLOT

Venray maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. In de komende maanden zullen kandidatenlijsten en programma’s wereldkundig gemaakt worden. De nieu-we raad van Venray zal anders zijn dan de huidige. Ruimte voor nieuwe energie, nieuwe ideeën en nieuwe geluiden. De Partij van de Arbeid blikt met tevredenheid terug op de afge-lopen periode en kijkt ook vol belangstelling en energie uit naar de nieuwe. Ook dan zullen we weer onze verantwoordelijkheid nemen. Kritisch, maar in alle opzichten constructief en gericht op samenwerken en verbinden. Daarbij steeds voor ogen houdend dat de Venrayse gemeenteraad haar legitimatie vindt in de stem van haar burgers. Een goede en sprankelen-de campagnetijd toegewenst!